หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประเมินต้นทุนการผลิตหรือจัดทำแบตเตอรี่มอดูลหรือแพ็ค

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AMP-YSGF-053A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประเมินต้นทุนการผลิตหรือจัดทำแบตเตอรี่มอดูลหรือแพ็ค

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2565

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างเทคนิคออกแบบและทดสอบแบตเตอรี่แรงดันสูง ระดับ 56. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับความรู้ในด้านการเงินและการบริหารต้นทุนของสินค้า โดยคำนึงถึงทั้งต้นทุนที่เกิดขึ้นในทางตรงและทางอ้อมอย่างครบถ้วนและรอบคอบ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สาขายานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และระบบกักเก็บพลังงาน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
1. ประกาศกรมสรรพสามิต2. พิธีการศุลการกรนำเข้าและส่งออก3. ระเบียบปฏิบัติ/วิธีปฏิบัติงาน ของสถานประกอบการ

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
060103.1

ประเมินค่าใช้จ่ายตามรายการของวัสดุ (Bill of Materials) ได้อย่างถูกต้องตามการออกแบบของแบตเตอรี่มอดูลหรือแพ็ค

1) ประเมินมูลค่าของเซลล์แบตเตอรี่ได้ถูกต้อง 

060103.1.01 176986
060103.1

ประเมินค่าใช้จ่ายตามรายการของวัสดุ (Bill of Materials) ได้อย่างถูกต้องตามการออกแบบของแบตเตอรี่มอดูลหรือแพ็ค

2) ประเมินมูลค่าของวัสดุอุปกรณ์ทางไฟฟ้าได้ถูกต้อง

060103.1.02 176987
060103.1

ประเมินค่าใช้จ่ายตามรายการของวัสดุ (Bill of Materials) ได้อย่างถูกต้องตามการออกแบบของแบตเตอรี่มอดูลหรือแพ็ค

3) ประเมินมูลค่าของวัสดุอุปกรณ์ทางกลได้ถูกต้องครบถ้วน

060103.1.03 176988
060103.2

ประเมินค่าใช้จ่ายทางตรงได้อย่างครบถ้วน

1) ประเมินค่าแรงและสวัสดิการของบุคลากรได้ถูกต้อง    

060103.2.01 176992
060103.2

ประเมินค่าใช้จ่ายทางตรงได้อย่างครบถ้วน

 2) ประเมินค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องจักรได้ 

060103.2.02 176993
060103.2

ประเมินค่าใช้จ่ายทางตรงได้อย่างครบถ้วน

3) ประเมินค่าสาธารณูปโภคได้

060103.2.03 176994
060103.3

ประเมินค่าใช้จ่ายทางอ้อมได้อย่างครบถ้วน

1) ประเมินค่าใช้จ่ายสำหรับการขนส่งได้  

060103.3.01 176995
060103.3

ประเมินค่าใช้จ่ายทางอ้อมได้อย่างครบถ้วน

2) ประเมินค่าใช้จ่ายสำหรับภาษีศุลกากรได้         

060103.3.02 176996
060103.3

ประเมินค่าใช้จ่ายทางอ้อมได้อย่างครบถ้วน

3) ประเมินค่าใช้จ่ายสำหรับภาษีสรรพสามิตและมหาดไทยได้

060103.3.03 176997
060103.3

ประเมินค่าใช้จ่ายทางอ้อมได้อย่างครบถ้วน

4) ประเมินค่าใช้จ่ายสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มได้ 

060103.3.04 176998
060103.3

ประเมินค่าใช้จ่ายทางอ้อมได้อย่างครบถ้วน

5) ประเมินค่าใช้จ่ายสำหรับการรับประกันสินค้าได้

060103.3.05 176999

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. การเงินและเศรษศาสตร์


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การประเมินความเสี่ยงทางการลงทุน2. การประเมินระยะเวลาการดำเนินงาน3. ทักษะการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์4. การเลือกใช้วัสดุ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้ทางการนำเข้าและส่งออก2. ความรู้ทางการเงิน3. ความรู้เกี่ยวกับพิธีการทางศุลกากร4. ความรู้เกี่ยวกับภาษี5. ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยและการรับประกันสินค้า6. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุในงานผลิตแบตเตอรี่มอดูล/แพ็ค


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

() หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน() หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)หนังสือรับรองหรือประกาศนียบัตรการผ่านการอบรมหรือการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้() คำแนะนำในการประเมินเจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหลักฐานด้านปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

() คำแนะนำผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจถึงคุณลักษณะเฉพาะของเซลล์แบตเตอรี่แต่ละชนิด การประเมินและคำนวณต้นทุนการประกอบแบตเตอรี่มอดูลหรือแพ็คที่จำเป็นได้อย่างครบถ้วน ทั้งต้นทุนค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อม() คำอธิบายรายละเอียด1. มีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับคุณลักษณะของเซลล์แบตเตอรี่แต่ละชนิด/ประเภท2. การประเมินและคำนวณต้นทุนการผลิต


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบข้อเขียนแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก2. การสัมภาษณ์                   แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ