หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการประกอบและการทดสอบแบตเตอรี่มอดูลหรือแพ็คให้เป็นไปตามมาตรฐาน

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AMP-GXRI-059A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ควบคุมการประกอบและการทดสอบแบตเตอรี่มอดูลหรือแพ็คให้เป็นไปตามมาตรฐาน

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2565

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างเทคนิคออกแบบและทดสอบแบตเตอรี่แรงดันสูง ระดับ 56. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการควบคุมและดูแลการประกอบแบตเตอรี่เป็นมอดูลหรือแพ็คได้ตามขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่อ้างอิง มีความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของแบตเตอรี่เซลล์ มีความรู้ในการอ่านและวิเคราะห์ค่าการตรวจวัดทางไฟฟ้าของแบตเตอรี่ได้อย่างถูกต้อง มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทางไฟฟ้าและการปรับตั้งค่าต่าง ๆ มีทักษะในการแก้ปัญหาในกระบวนการประปอบและการทดสอบ การปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือวิธีปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สาขายานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และระบบกักเก็บพลังงาน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
1. กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 25542. มาตรฐาน  IEC 60950 (Safety Standards)3. ระเบียบปฏิบัติ/วิธีปฏิบัติงาน ของสถานประกอบการ

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
060109.1

ควบคุมกระบวนการคัดเลือก จัดเตรียมเซลล์แบตเตอรี่และวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามแบบและมาตรฐาน

1) สอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบเซลล์แบตเตอรี่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

060109.1.01 177089
060109.1

ควบคุมกระบวนการคัดเลือก จัดเตรียมเซลล์แบตเตอรี่และวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามแบบและมาตรฐาน

2) ตรวจเช็คการตั้งค่าเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบเซลล์แบตเตอรี่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

060109.1.02 177090
060109.1

ควบคุมกระบวนการคัดเลือก จัดเตรียมเซลล์แบตเตอรี่และวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามแบบและมาตรฐาน

3) แก้ปัญหาในกระบวนการคัดเลือกและจัดเตรียมเซลล์แบตเตอรี่และอุปกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

060109.1.03 177091
060109.2

ควบคุมกระบวนการประกอบแบตเตอรี่มอดูลหรือแพ็คให้เป็นไปตามแบบและมาตรฐาน

1) ตรวจเช็คการประกอบแบตเตอรี่ให้เป็นไปตามแบบและมาตรฐาน  

060109.2.01 177099
060109.2

ควบคุมกระบวนการประกอบแบตเตอรี่มอดูลหรือแพ็คให้เป็นไปตามแบบและมาตรฐาน

2) แก้ปัญหาในกระบวนการประกอบแบตเตอรี่ให้เป็นไปตามแบบและมาตรฐาน

060109.2.02 177100
060109.3

ควบคุมกระบวนการทดสอบแบตเตอรี่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

1) สอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน     

060109.3.01 177110
060109.3

ควบคุมกระบวนการทดสอบแบตเตอรี่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

2) ตรวจเช็คการตั้งค่าเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

060109.3.02 177111
060109.3

ควบคุมกระบวนการทดสอบแบตเตอรี่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

3) แก้ปัญหาในงานทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน

060109.3.03 177112
060109.4

แนะนำ/ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้กับผู้ร่วมงานได้อย่างเหมาะสม

1) แนะนำวิธีการทำงานเพื่อยกระดับผลงานได้อย่างเหมาะสม 

060109.4.01 177116
060109.4

แนะนำ/ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้กับผู้ร่วมงานได้อย่างเหมาะสม

2) ถ่ายทอดความรู้และทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

060109.4.02 177117
060109.4

แนะนำ/ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้กับผู้ร่วมงานได้อย่างเหมาะสม

3) ปลูกฝังการมีจรรยาบรรณและเจตคติที่ดีต่ออาชีพและผู้อื่น

060109.4.03 177118

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

   1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน          2. อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลและการใช้งาน          3. อัตรายและการปฏิบัติงานกับกระแสไฟฟ้าแรงดันสูง


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการบริหารจัดการ2. การทำงานกับอุปกรณ์ที่มีกระแสไฟฟ้าแรงดันสูง3. ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี4. ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาเชิงกระบวนการ5. ทักษะการสื่อสาร

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้ทางไฟฟ้า2. ความรู้เกี่ยวกับการวัดทางไฟฟ้า3. ความรู้เกี่ยวกับชนิดและคุณลักษณะของแบตเตอรี่แต่ละชนิด/ประเภท


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

() หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน() หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)หนังสือรับรองหรือประกาศนียบัตรการผ่านการอบรมหรือการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้() คำแนะนำในการประเมินเจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหลักฐานด้านปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

() คำแนะนำผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจถึงคุณลักษณะของเซลล์แบตเตอรี่แต่ละชนิด/ประเภท การควบคุมและดูแลการประกอบแบตเตอรี่เป็นมอดูลหรือแพ็คได้ตามขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่อ้างอิง มีความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของแบตเตอรี่เซลล์ มีความรู้ในการอ่านและวิเคราะห์ค่าการตรวจวัดทางไฟฟ้าของแบตเตอรี่ได้อย่างถูกต้อง มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทางไฟฟ้าและการปรับตั้งค่าต่าง ๆ มีทักษะในการแก้ปัญหาในกระบวนการประปอบและการทดสอบ() คำอธิบายรายละเอียด1. มีความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของเซลล์แบตเตอรี่แต่ละชนิด/ประเภท2. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์3. การประกอบแบตเตอรี่เป็นมอดูลหรือแพ็ค4. การทดสอบการเป็นฉนวน5. การทดสอบคุณลักษณะของแบตเตอรี่6. การเลือกใช้และใช้เครื่องมือในงานทางไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง7. การควบคุมดูแลกระบวนการประกอบและการทดสอบ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. ข้อสอบข้อเขียนแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก          2. การสัมภาษณ์                   แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ ยินดีต้อนรับ