หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดทำระเบียนประวัติให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AMP-CHVF-060A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดทำระเบียนประวัติให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2565

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างเทคนิคออกแบบและทดสอบแบตเตอรี่แรงดันสูง ระดับ 56. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการจัดทำบันทึกและประวัติข้อมูลของแบตเตอรี่มอดูลหรือแพ็ค ทั้งข้อมูลคุณลักษณะของเซลล์และคุณลักษณะของมอดูลหรือแพ็ค ข้อมูลการผลิต ข้อมูลคุณภาพ ณ วันส่งมอบ และข้อมูลด้านบุคลากรและการวางแผนพัฒนาบุคลากร การปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือวิธีปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สาขายานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และระบบกักเก็บพลังงาน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
1. กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 25542. มาตรฐาน IEC 60950 (Safety Standards)3. ระเบียบปฏิบัติ/วิธีปฏิบัติงาน ของสถานประกอบการ

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
060110.1

จัดทำระเบียนประวัติแบตเตอรี่มอดูลหรือแพ็คให้เป็นไปตามมาตรฐาน

1) จัดทำบันทึกข้อมูลเซลล์แบตเตอรี่ที่ใช้ในการประกอบในแต่ละมอดูลหรือแพ็ค  

060110.1.01 177128
060110.1

จัดทำระเบียนประวัติแบตเตอรี่มอดูลหรือแพ็คให้เป็นไปตามมาตรฐาน

2) จัดทำบันทึกข้อมูลวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบในแต่ละมอดูลหรือแพ็ค 

060110.1.02 177129
060110.1

จัดทำระเบียนประวัติแบตเตอรี่มอดูลหรือแพ็คให้เป็นไปตามมาตรฐาน

3) จัดทำบันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบ/ทดสอบหลังการประกอบ 

060110.1.03 177130
060110.1

จัดทำระเบียนประวัติแบตเตอรี่มอดูลหรือแพ็คให้เป็นไปตามมาตรฐาน

4) จัดทำข้อมูลคุณภาพ ณ วันส่งมอบ

060110.1.04 177131
060110.2

จัดทำระเบียนประวัติบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรฐาน

1) จัดทำบันทึกข้อมูลผู้ประกอบ/ผู้ทดสอบผลิตภัณฑ์

060110.2.01 177142
060110.2

จัดทำระเบียนประวัติบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรฐาน

2) จัดทำบันทึกข้อมูลประวัติการฝึกอบรมบุคลากร 

060110.2.02 177143
060110.2

จัดทำระเบียนประวัติบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรฐาน

3) วางแผนการพัฒนาบุคลากร

060110.2.03 177144

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

   1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน          2. อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลและการใช้งาน          3. อัตรายและการปฏิบัติงานกับกระแสไฟฟ้าแรงดันสูง


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การบริหารจัดการฐานข้อมูลการผลิตและผลิตภัณฑ์2. การควบคุมคุณภาพการผลิต3. การวางแผนกำลังคน4. การสื่อสาร

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้ทางการบริหารจัดการฐานข้อมูลการผลิต2. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล3. ความรู้เกี่ยวกับชนิดและคุณลักษณะของแบตเตอรี่


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

() หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน() หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)หนังสือรับรองหรือประกาศนียบัตรการผ่านการอบรมหรือการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้() คำแนะนำในการประเมินเจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหลักฐานด้านปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

() คำแนะนำผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจถึงคุณลักษณะของการจัดทำบันทึกและประวัติข้อมูลของแบตเตอรี่มอดูลหรือแพ็ค ทั้งข้อมูลคุณลักษณะของเซลล์และคุณลักษณะของมอดูลหรือแพ็ค ข้อมูลการผลิต ข้อมูลคุณภาพ ณ วันส่งมอบ และข้อมูลด้านบุคลากรและการวางแผนพัฒนาบุคลากร() คำอธิบายรายละเอียด1. มีความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของแบตเตอรี่2. การจัดการฐานข้อมูลการผลิตและสินค้า3. การพัฒนาบุคลากร


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบข้อเขียนแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก2. การสัมภาษณ์               แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์3. สาธิตการปฏิบัติงานแบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ