หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบคุณลักษณะของแบตเตอรี่มอดูลหรือแพ็คได้เหมาะสมกับข้อมูลความต้องการใช้งาน

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AMP-GESG-052A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบคุณลักษณะของแบตเตอรี่มอดูลหรือแพ็คได้เหมาะสมกับข้อมูลความต้องการใช้งาน

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2565

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างเทคนิคออกแบบและทดสอบแบตเตอรี่แรงดันสูง ระดับ 56. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการนำทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์และใช้ในการออกแบบคุณลักษณะของแบตเตอรี่มอดูล/แพ็คได้ตามข้อมูลความต้องการใช้งานของแบตเตอรี่แรงดันสูง โดยคำนึงถึงทั้งสมรรถนะในการทำงานของแบตเตอรี่และความปลอดภัยในการใช้งาน  มีความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของแบตเตอรี่เซลล์และมอดูลหรือแพ็ค มีความรู้และการใช้งานเครื่องมือทดสอบทางไฟฟ้า การปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือวิธีปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอย่างเหมาะสมในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือเหตุฉุกเฉิน

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สาขายานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และระบบกักเก็บพลังงาน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
1. กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 25542. มาตรฐาน  IEC 60950 (Safety Standards)3. ระเบียบปฏิบัติ/วิธีปฏิบัติงาน ของสถานประกอบการ

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
060102.1

ออกแบบขนาดพิกัดของแบตเตอรี่มอดูลหรือแพ็คได้ตามข้อมูลความต้องการใช้งาน

1) ระบุระยะทางที่ต้องการวิ่งเพื่อกำหนดความจุของแบตเตอรี่มอดูลหรือแพ็คได้ถูกต้อง     

060102.1.01 176911
060102.1

ออกแบบขนาดพิกัดของแบตเตอรี่มอดูลหรือแพ็คได้ตามข้อมูลความต้องการใช้งาน

2) ระบุขนาดกำลังขับเคลื่อนเพื่อกำหนดแรงดันและกิโลวัตต์ชั่วโมงได้ถูกต้อง               

060102.1.02 176912
060102.1

ออกแบบขนาดพิกัดของแบตเตอรี่มอดูลหรือแพ็คได้ตามข้อมูลความต้องการใช้งาน

3) ระบุความสามารถในการชาร์จของระบบอัดประจุแบตเตอรี่ได้ถูกต้อง

060102.1.03 176913
060102.2

เลือกเซลล์แบตเตอรี่ได้ตามความต้องการของระบบ

1) เลือกชนิดของเซลล์แบตเตอรี่ได้เหมาะสม    

060102.2.01 176959
060102.2

เลือกเซลล์แบตเตอรี่ได้ตามความต้องการของระบบ

2) เลือกรูปทรงของเซลล์แบตเตอรี่ได้เหมาะสม

060102.2.02 176960
060102.2

เลือกเซลล์แบตเตอรี่ได้ตามความต้องการของระบบ

3) เลือก C rate ของแบตเตอรี่ได้เหมาะสม

060102.2.03 177698
060102.3

ออกแบบมอดูล/แพ็คของแบตเตอรี่ได้เหมาะสมกับระบบ

1) ออกแบบมิติของมอดูลหรือแพ็คได้ตามพื้นที่ที่กำหนด

060102.3.01 176969
060102.3

ออกแบบมอดูล/แพ็คของแบตเตอรี่ได้เหมาะสมกับระบบ

2) เลือกวิธีการระบายความร้อนได้เหมาะสมกับระบบ

060102.3.02 176970
060102.4

เลือก BMS ที่เหมาะสมกับคุณลักษณะของแบตเตอรี่

1) เลือกใช้ BMS ได้ถูกต้องตามประเภทของเซลล์ 

060102.4.01 176978
060102.4

เลือก BMS ที่เหมาะสมกับคุณลักษณะของแบตเตอรี่

2) เลือกใช้ BMS ได้ถูกต้องตามแรงดันของระบบ   

060102.4.02 176979
060102.4

เลือก BMS ที่เหมาะสมกับคุณลักษณะของแบตเตอรี่

3) ระบุฟังก์ชั่นด้านความปลอดภัยได้ครบถ้วน    

060102.4.03 176980
060102.4

เลือก BMS ที่เหมาะสมกับคุณลักษณะของแบตเตอรี่

4) ระบุฟังก์ชั่นการสมดุลเซลล์ได้อย่างเหมาะสม

060102.4.04 176981

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน          2. อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลและการใช้งาน          3. อัตรายและการปฏิบัติงานกับกระแสไฟฟ้าแรงดันสูง


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การทำงานกับอุปกรณ์ที่มีกระแสไฟฟ้าแรงดันสูง2. การใช้เครื่องมืออย่างถูกวิธี3. ทักษะการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้า2. ความรู้ทางการออกแบบระบบทางไฟฟ้า3. ความรู้เกี่ยวกับชนิดและคุณลักษณะของแบตเตอรี่แต่ละชนิด/ประเภท4. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์บริหารจัดการแบตเตอรี่ (BMS)5. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการออกแบบระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

() หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน() หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)หนังสือรับรองหรือประกาศนียบัตรการผ่านการอบรมหรือการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนี้() คำแนะนำในการประเมินเจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหลักฐานด้านปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

() คำแนะนำผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจถึงทฤษฎีและหลักการที่สามารถนำมาประยุกต์และใช้ในการออกแบบคุณลักษณะของแบตเตอรี่มอดูล/แพ็คได้ตามข้อมูลความต้องการใช้งานของแบตเตอรี่แรงดันสูง โดยคำนึงถึงทั้งสมรรถนะในการทำงานของแบตเตอรี่และความปลอดภัยในการใช้งาน  มีความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของแบตเตอรี่เซลล์และมอดูลหรือแพ็ค มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์บริหารจัดการแบตเตอรี่ (BMS) และการออกแบบวงจารทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์() คำอธิบายรายละเอียด1. มีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับคุณลักษณะของเซลล์แบตเตอรี่แต่ละชนิด/ประเภท2. การออกแบบมอดูลหรือแพ็คสำหรับประกอบเซลล์แบตเตอรี่เข้าด้วยกันให้ได้แรงดัน กระแสและกำลังไฟฟ้าตามที่ต้องการ3. การต่อวงจารทางไฟฟ้า4. การเลือกใช้อุปกรณ์บริหารจัดการแบตเตอรี่ (BMS) ได้อย่างเหมาะสม


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบข้อเขียนแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก2. การสัมภาษณ์               แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์3. สาธิตการปฏิบัติงานแบบฟอร์มประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน ยินดีต้อนรับ