คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาธุรกิจจัดดอกไม้ ช่างจัดดอกไม้แบบไทย ระดับ 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาธุรกิจจัดดอกไม้ ช่างจัดดอกไม้แบบไทย ระดับ 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีสมรรถนะปฏิบัติงานประจำขั้นพื้นฐาน ในการปฏิบัติงานประจำขั้นพื้นฐานทั่วไป เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการทำงานในสายงานการจัดดอกไม้ สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานได้อย่างจำกัด ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ต้องผ่านหน่วยสมรรถนะ 4 หน่วย ตามที่กำหนด เพื่อที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพช่างจัดดอกไม้แบบไทย ระดับ 1

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

เจ้าหน้าที่เตรียมงานจัดดอกไม้แบบไทยในธุรกิจร้านดอกไม้
เจ้าหน้าที่เตรียมงานจัดดอกไม้แบบไทยในบริษัท/โรงแรม
เจ้าหน้าที่เตรียมงานจัดดอกไม้แบบไทยอิสระ
 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-WWYO-873A ส่งเสริม ควบคุม ดูแลรักษาสุขภาพและความปลอดภัย
THR-SQVA-874A ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัยและมีสภาพที่ดี
THR-DPDR-877A ตรวจรับ ตรวจสอบคุณภาพ จัดเก็บ และดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์/ผลงานสำเร็จ
THR-EKQB-878A ใช้และบำรุงรักษาสภาพอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับงานดอกไม้อย่างถูกวิธี
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ