คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะทางความคิดในเรื่องของชนิดปุ๋ยพื้นฐานและธาตุอาหารหลักสำหรับปาล์มน้ำมัน การจัดการปุ๋ยหลังการผลิต และจัดการปุ๋ยปาล์มน้ำมันภายใต้ พระราชบัญญัติ (พรบ.) การผลิตปุ๋ย โดยผู้ปฏิบัติงานสามารถหาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคต่างๆ อย่างอิสระด้วยตนเอง นำความรู้ความเข้าใจในวิชาการและวิชาชีพ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน ประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย สื่อสารด้วยภาษาไทย ภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียนได้ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีส่วนร่วมในการวางแผน ประสานงานและประเมินผล มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับงาน มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ตลอดจนมีการประเมินผลการทางานของตนเอง และสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน ระดับ 5 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 บริบูรณ์
2) สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน ไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน ไม่น้อยกว่า 9 ปี
3) ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ระดับ 3 หรือเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน ระดับ 5 ได้เลย โดยต้องสอบผ่านหน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกปาล์มน้ำมัน อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน ระดับ 4 จำนวน 2 หน่วยสมรรถนะ
4) ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional Profile) ร่วมกับการสอบข้อเขียน/แบบประเมินความรู้ การสัมภาษณ์เชิงเทคนิค

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิตกล้าปาล์มน้ำมัน กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมัน

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ARC-VLDQ-543A รู้ชนิดปุ๋ยพื้นฐานและธาตุอาหารหลักสำหรับปาล์มน้ำมัน
ARC-RGJR-544A วิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน
ARC-KLLA-547A จัดการปุ๋ยหลังการผลิต
ARC-HUDT-548A จัดการปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมันภายใต้พระราชบัญญัติ (พรบ.) การผลิตปุ๋ย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ