หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

รู้ชนิดปุ๋ยพื้นฐานและธาตุอาหารหลักสำหรับปาล์มน้ำมัน

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ARC-VLDQ-543A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ รู้ชนิดปุ๋ยพื้นฐานและธาตุอาหารหลักสำหรับปาล์มน้ำมัน

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับการรู้ชนิดปุ๋ยพื้นฐานและธาตุอาหารหลักสำหรับปาล์มน้ำมัน โดยผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เกี่ยวกับชนิดปุ๋ยปาล์มน้ำมัน ความสำคัญของปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน ธาตุอาหารที่สำคัญสำหรับปาล์มน้ำมัน และแหล่งสืบค้นความรู้ใหม่เกี่ยวกับชนิดปุ๋ยปาล์มน้ำมันและธาตุอาหารที่สำคัญสำหรับปาล์มน้ำมันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (รักษาสมดุลของระบบนิเวศ) และต้องมีทักษะทางความคิด สามารถตัดสินใจ และมีเทคนิคปฎิบัติงาน โดยสามารถระบุชนิดธาตุอาหารหลักสำหรับปาล์มน้ำมันในปุ๋ยได้อย่างถูกต้อง สามารถค้นหาความรู้ใหม่เกี่ยวกับชนิดปุ๋ยและธาตุอาหารที่สำคัญสำหรับปาล์มน้ำมันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (รักษาสมดุลของระบบนิเวศ)


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ISCO 6112 ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

- พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
P231 มีความรู้เกี่ยวกับชนิดปุ๋ยพื้นฐานสำหรับปาล์มน้ำมัน 1. อธิบายความสำคัญของปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมันแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้อง 168088
P231 มีความรู้เกี่ยวกับชนิดปุ๋ยพื้นฐานสำหรับปาล์มน้ำมัน 2. รู้แหล่งสืบค้นความรู้ใหม่เกี่ยวกับชนิดปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (รักษาสมดุลของระบบนิเวศน์) 168089
P231 มีความรู้เกี่ยวกับชนิดปุ๋ยพื้นฐานสำหรับปาล์มน้ำมัน 3. ค้นหาความรู้ใหม่เกี่ยวกับชนิดปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (รักษาสมดุลของระบบนิเวศน์) 168090
P231 มีความรู้เกี่ยวกับชนิดปุ๋ยพื้นฐานสำหรับปาล์มน้ำมัน 4. ระบุชนิดธาตุอาหารหลักสำหรับปาล์มน้ำมันในปุ๋ยได้อย่างถูกต้อง 168091
P232 มีความรู้เกี่ยวกับธาตุอาหารพื้นฐานที่สำคัญสำหรับปาล์มน้ำมัน 1. อธิบายธาตุอาหารที่สำคัญชนิดต่างๆ สำหรับปาล์มน้ำมัน 168092
P232 มีความรู้เกี่ยวกับธาตุอาหารพื้นฐานที่สำคัญสำหรับปาล์มน้ำมัน 2. รู้แหล่งสืบค้นความรู้ใหม่เกี่ยวกับธาตุอาหารที่สำคัญสำหรับปาล์มน้ำมันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (รักษาสมดุลของระบบนิเวศน์) 168093
P232 มีความรู้เกี่ยวกับธาตุอาหารพื้นฐานที่สำคัญสำหรับปาล์มน้ำมัน 3. ค้นหาความรู้ใหม่เกี่ยวกับธาตุอาหารที่สำคัญสำหรับปาล์มน้ำมันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (รักษาสมดุลของระบบนิเวศน์) 168094

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) มีทักษะในการค้นหาความรู้ใหม่เกี่ยวกับชนิดปุ๋ยที่สำคัญสำหรับปาล์มน้ำมัน

2) มีทักษะในการหาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชนิดปุ๋ยที่สำคัญสำหรับปาล์มน้ำมัน

3) มีทักษะในการเลือกปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมันจากแหล่งต่างๆ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปุ๋ยและชนิดปุ๋ยที่สำคัญสำหรับปาล์มน้ำมัน

2) มีความรู้เกี่ยวกับธาตุอาหารที่สำคัญสำหรับปาล์มน้ำมัน

3) มีความรู้ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมันจากแหล่งต่างๆ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะ ความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1) หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน

2) หนังสือรับรองคุณวุฒิ/เอกสารการผ่านการอบรม (ไทย, ต่างประเทศ)

3) ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมทางด้านการจัดการปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน/พระราชบัญญัติ (พรบ.) ที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1) หนังสือรับรองคุณวุฒิทางการศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

2) หลักฐานการผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน

3) ผลการสอบจากแบบสอบข้อเขียน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

1) การประเมินเป็นการใช้แบบสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือประเมินจากการปฏิบัติงานจริงประกอบกัน โดยต้องผ่านในทุกวิธีการประเมิน

2) ผู้เข้ารับการประเมินแสดงความจำนงในการขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาอาชีพ อาชีพ และระดับระดับ ที่ประสงค์จะขอรับการประเมิน

3) ผู้รับการประเมินจะต้องกรอกแบบยื่นคำขอรับการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ระบุข้อมูลประวัติของผู้รับการประเมิน และยื่นเอกสารประกอบการยื่นขอรับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพผ่านช่องทางที่กำหนด


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

N/A

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชนิดปุ๋ยที่สำคัญสำหรับปาล์มน้ำมัน คือ ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมันในระยะต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ตรงกับความต้องการของปาล์มน้ำมันในแต่ละช่วงอายุ

2) ธาตุอาหารที่สำคัญสำหรับปาล์มน้ำมัน คือ ธาตุอาหารที่ช่วยในการเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมัน ได้แก่

- ไนโตรเจน (N) ปาล์มน้ำมันที่ขาดธาตุไนโตรเจนก็จะทำให้ใบมีสีเหลืองซีดโดยเฉพาะใบล่าง ส่วนใบใหม่ที่เกิดขึ้นจะมีขนาดเล็กลง

- ฟอสฟอรัส (P) ปาล์มน้ำมันที่ขาดธาตุฟอสฟอรัสจะทำให้อัตราการสร้างทางใบช้าลง ทางใบสั้น นอกจากนั้นฟอสฟอรัสยังมีความจำเป็นในการสร้างราก ซึ่งหากขาดธาตุฟอสฟอรัสจะทำให้ทางใบปาล์มน้ำมันที่สร้างใหม่จะสั้นกว่าทางเก่า ลำต้นมีลักษณะเป็นรูปทรงปิรามิด

- โพแทสเซียม (K) ปาล์มน้ำมันที่ขาดธาตุโพแทสเซียมใบจะเป็นจุดสีส้ม หากรุนแรงใบจะไหม้และแห้งตาย

- แมกนีเซียม (Mg) ปาล์มน้ำมันที่ขาดธาตุแมกนีเซียมใบย่อยด้านบนของทางใบซึ่งได้รับแสงมากจะมีสีเหลืองอมส้ม ในขณะที่ใบย่อยซึ่งอยู่ด้านล่างยังคงมีสuเขียว

- โบรอน (B) เนื่องจากโบร่อนมีความสำคัญในการพัฒนาของเนื้อเยื่อ ดังนั้นการขาดธาตุโบร่อนจะทำให้ใบหยิก เจริญผิดรูปร่าง ใบอ่อนปลายใบเป็นรูปตะขอ อีกทั้งโบรอนยังมีความสำคัญในการสร้างละอองเกสร หากขาดโบร่อนจะไม่มีการพัฒนาของท่อละอองเกสร ทำให้ดอกตัวเมียไม่ได้รับการผสม ดอกตัวเมียจะกลายเป็นหนาม


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2) แบบประเมินจากปฏิบัติจากการสัมภาษณ์

3) แบบการสังเกตจากการปฏิบัติงาน

4) รายละเอียดเครื่องมือประเมินและเกณฑ์การประเมินอยู่ใน คู่มือการประเมินสมรรถนะยินดีต้อนรับ