หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมันภายใต้พระราชบัญญัติ (พรบ.) การผลิตปุ๋ย

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ARC-HUDT-548A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมันภายใต้พระราชบัญญัติ (พรบ.) การผลิตปุ๋ย

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับจัดการปุ๋ยปาล์มน้ำมันภายใต้พระราชบัญญัติ (พรบ.) การผลิตปุ๋ย โดยผู้ที่ผ่านสมรถถนะนี้ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ วิธีการ ขั้นตอนและระเบียบการผลิตและการจัดการปุ๋ยภายใต้พระราชบัญญัติ (พรบ.) การผลิตปุ๋ย และ มีความรู้เกี่ยวกับ ประกาศ ระเบียบ เกี่ยวกับการผลิตและจัดการปุ๋ย ภายใต้พระราชบัญญัติ (พรบ.) ปุ๋ย รวมถึงมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการขออนุญาตผลิตปุ๋ย ตามพระราชบัญญัติ (พรบ.) ปุ๋ย และมีทักษะทางเทคนิคและสามารถการประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวข้างต้นมาปฎิบัติงานได้แก่ เตรียมแกสาร หลักฐานในการขออนญาต และดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวกับการผลิตและจัดการปุ๋ยที่กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ISCO 6112 ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

- พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

- ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กำหนดวัตถุที่ใช้ทำภาชนะบรรจุ วิธีปิดผนึกภาชนะและขนาดบรรจุปุ๋ยเพื่อการค้า ตามพ.ร.บ.ปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.ปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2552

- ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเกณฑ์คลาดเคลื่อนของปริมาณ ธาตุอาหารรับรองของปุ๋ยเคมีตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่2) พ.ศ.2550 พ.ศ. 2552

- ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเกณฑ์คลาดเคลื่อนของปริมาณอินทรียวัตถุรับรองเพื่อตรวจวิเคราะห์ ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2552

- ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเกณฑ์คลาดเคลื่อนของปริมาณจุลินทรีย์รับรองตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2552

- ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดปุ๋ยที่ได้รับการยกเว้นการขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554

- ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดปริมาณอินทรียวัตถุที่ให้มีในปุ๋ยอินทรีย์เคมี ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554

- ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดให้อนินทรีย์หรืออินทรีย์ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือทำขึ้นก็ตามที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือกิจการอื่น ไม่เป็นปุ๋ยเคมี ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554

- ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ข้อความอื่นที่กำหนดให้มีในฉลากปุ๋ย พ.ศ. 2556


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
P281 ผลิตปุ๋ยภายใต้พระราชบัญญัติ (พรบ.) การผลิตปุ๋ย 1. อธิบายวิธีการผลิตปุ๋ยภายใต้พระราชบัญญัติ (พรบ.) การผลิตปุ๋ย 168135
P281 ผลิตปุ๋ยภายใต้พระราชบัญญัติ (พรบ.) การผลิตปุ๋ย 2. ระบุขั้นตอนการผลิตปุ๋ยภายใต้พระราชบัญญัติ (พรบ.) การผลิตปุ๋ย 168136
P281 ผลิตปุ๋ยภายใต้พระราชบัญญัติ (พรบ.) การผลิตปุ๋ย 3. รู้เกี่ยวกับประกาศ ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการผลิตและจัดการปุ๋ยภายใต้ พระราชบัญญัติ (พรบ.) ปุ๋ย 168137
P281 ผลิตปุ๋ยภายใต้พระราชบัญญัติ (พรบ.) การผลิตปุ๋ย 4. รู้ระเบียบเกี่ยวกับการผลิตและจัดการปุ๋ย ภายใต้พระราชบัญญัติ (พรบ.) ปุ๋ย 168138
P282 ดำเนินการตามพระราชบัญญัติ (พรบ.) การผลิตปุ๋ยและจัดการปุ๋ยปาล์มน้ำมัน 1. เตรียมการเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติ (พรบ.) การผลิตปุ๋ย 168139
P282 ดำเนินการตามพระราชบัญญัติ (พรบ.) การผลิตปุ๋ยและจัดการปุ๋ยปาล์มน้ำมัน 2. ปฏิบัติได้ตามประกาศและระเบียบตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการผลิตและจัดการปุ๋ย 168140
P283 ดำเนินการขออนุญาตผลิตปุ๋ยตามพระราชบัญญัติ (พรบ.) การผลิตปุ๋ย 1. รู้ขั้นตอนการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการขออนุญาตผลิตปุ๋ยตามพระราชบัญญัติ (พรบ.) การผลิตปุ๋ย 168141
P283 ดำเนินการขออนุญาตผลิตปุ๋ยตามพระราชบัญญัติ (พรบ.) การผลิตปุ๋ย 2. เตรียมเอกสาร หลักฐาน เพื่อขออนุญาตได้อย่างถูกต้อง 168142
P283 ดำเนินการขออนุญาตผลิตปุ๋ยตามพระราชบัญญัติ (พรบ.) การผลิตปุ๋ย 3. ดำเนินการตามขั้นตอนการขออนุญาตผลิตปุ๋ยได้อย่างถูกต้อง 168143

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) มีทักษะในการผลิตปุ๋ยภายใต้พระราชบัญญัติ (พรบ.) การผลิตปุ๋ย

2) มีทักษะในการผสมปุ๋ยภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3) มีทักษะในการบรรจุปุ๋ย

4) มีทักษะในการเลือกและใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันได้อย่างเหมาะสม

5) มีทักษะในการดำเนินการตามขั้นตอนการขออนุญาตผลิตปุ๋ย

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติปุ๋ย

2) มีความรู้เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนปุ๋ยและการจำหน่าย

3) มีความรู้เกี่ยวกับประกาศ ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการผลิตและจัดการปุ๋ย ภายใต้ พระราชบัญญัติ (พรบ.) ปุ๋ย

4) มีความรู้เกี่ยวกับการเตรียมเอกสาร หลักฐาน เพื่อขออนุญาตการผลิตปุ๋ย


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะ ความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1) หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน

2) หนังสือรับรองคุณวุฒิ/เอกสารการผ่านการอบรม (ไทย, ต่างประเทศ)

3) ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมทางด้านการจัดการปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน/พระราชบัญญัติ (พรบ.) ที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1) หนังสือรับรองคุณวุฒิทางการศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

2) หลักฐานการผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน

3) ผลการสอบจากแบบสอบข้อเขียน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

1) การประเมินเป็นการใช้แบบสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือประเมินจากการปฏิบัติงานจริงประกอบกัน โดยต้องผ่านในทุกวิธีการประเมิน

2) ผู้เข้ารับการประเมินแสดงความจำนงในการขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาอาชีพ อาชีพ และระดับระดับ ที่ประสงค์จะขอรับการประเมิน

3) ผู้รับการประเมินจะต้องกรอกแบบยื่นคำขอรับการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ระบุข้อมูลประวัติของผู้รับการประเมิน และยื่นเอกสารประกอบการยื่นขอรับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพผ่านช่องทางที่กำหนด


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

N/A

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

พระราชบัญญัติปุ๋ย ในที่นี้หมายความถึง พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 ซึ่งได้นิยามความหมายปุ๋ยไว้ว่า

ปุ๋ย หมายความว่า สารอินทรีย์หรืออนินทรีย์ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือทำขึ้นก็ตาม สำหรับใช้เป็นธาตุอาหารแก่พืชได้ไม่ว่าโดยวิธีใดหรือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในดินเพื่อบำรุงความเติบโตแก่พืช

ปุ๋ยเคมี หมายความว่า ปุ๋ยที่ได้จากสารอนินทรีย์หรืออินทรีย์สังเคราะห์ รวมถึงปุ๋ยเชิงเดี่ยว ปุ๋ยเชิงผสม และปุ๋ยเชิงประกอบ และ หมายความตลอดถึงปุ๋ยอินทรีย์ที่มีปุ๋ยเคมีผสมอยู่ด้วย ไม่รวมถึงปูนขาว ดินมาร์ล ปูนพลาสเตอร์ หรือยิบซั่ม

ปุ๋ยชีวภาพ หมายความว่า ปุ๋ยที่ได้จากการนำจุลินทรีย์ที่มีชีวิตที่สามารถสร้างธาตุ อาหารหรือช่วยให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์กับพืช มาใช้ในการปรับปรุงบำรุงดินทางชีวภาพ ทาง กายภาพ หรือทางชีวเคมีและให้หมายความรวมถึงหัวเชื้อจุลินทรีย์

ปุ๋ยอินทรีย์ หมายความว่า ปุ๋ยที่ได้หรือทำมาจากวัสดุอินทรีย์ซึ่งผลิตด้วยกรรมวิธี ทำให้ชื้น สับ หมัก บดร่อน สกัด หรือด้วยวิธีการอื่น และวัสดุอินทรีย์ถูกย่อยสลายสมบูรณ์ด้วยจุลินทรีย์ แต่ไม่ใช่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยชีวภาพ

ปุ๋ยอินทรีย์เคมี หมายความว่า ปุ๋ยที่มีปริมาณธาตุอาหารรับรองแน่นอนโดยมี ปริมาณอินทรียวัตถุตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ปุ๋ยเชิงเดี่ยว หมายความว่า ปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักธาตุเดียว ได้แก่ ปุ๋ย ไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสเฟต หรือปุ๋ยโพแทช

ปุ๋ยเชิงผสม หมายความว่า ปุ๋ยเคมีที่ได้จากการผสมปุ๋ยเคมีชนิดหรือประเภทต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้ธาตุอาหารตามต้องการ

ปุ๋ยเชิงประกอบ หมายความว่า ปุ๋ยเคมีที่ทำขึ้นด้วยกรรมวิธีทางเคมีและมีธาตุ อาหารหลักอย่างน้อยสองธาตุขึ้นไป

ธาตุอาหาร หมายความว่า ธาตุที่มีอยู่ในปุ๋ยและสามารถเป็นอาหารแก่พืชได้

ธาตุอาหารหลัก หมายความว่า ธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส หรือ โพแทสเซียม

ธาตุอาหารรอง หมายความว่า ธาตุอาหารแมกนีเซียม แคลเซียม หรือกำมะถัน

ธาตุอาหารเสริม หมายความว่า ธาตุอาหารเหล็ก แมงกานีส ทองแดง สังกะสี โบรอน โมลิบดีนัม คลอรีน หรือธาตุอาหารอื่นที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1) แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2) แบบประเมินจากปฏิบัติจากการสัมภาษณ์

3) แบบการสังเกตจากการปฏิบัติงาน

4) รายละเอียดเครื่องมือประเมินและเกณฑ์การประเมินอยู่ใน คู่มือการประเมินสมรรถนะยินดีต้อนรับ