คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางในเตรียมการใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน โดยผู้ปฏิบัติงานสามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การแนะนำของผู้ควบคุม มีความรู้ความเข้าใจในหลักการใช้ปุ๋ยเบื้องต้น สูตรปุ๋ยพื้นฐาน มีทักษะในการใส่ปุ๋ย สามารถคิดคำนวณและตัดสินใจในการทำงาน การใส่ปุ๋ย สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามคำสั่งของผู้สั่งงานได้ถูกต้อง แก้ปัญหาพื้นฐานการทำงานได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน ระดับ 3 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 บริบูรณ์
2) สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใส่ปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมันไม่น้อยกว่า 3 เดือน หรือ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมันไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3) ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional Profile) ร่วมกับการสอบข้อเขียน/แบบประเมินความรู้ การสัมภาษณ์เชิงเทคนิค และการสอบปฏิบัติ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิตกล้าปาล์มน้ำมัน กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมัน

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ARC-AVWV-541A เตรียมการใส่ปุ๋ย
ARC-HOEW-542A ใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ