คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล อาชีพช่างลูกหีบ ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล อาชีพช่างลูกหีบ ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างลูกหีบ ชั้น 2 สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องย่อยอ้อยให้พร้อมใช้งานก่อนการปฏิบัติงาน มีการควบคุมดูแลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในกระบวนการผลิต สามารถตรวจสอบคุณภาพของชิ้นอ้อยหลังการย่อยได้ตามข้อกำหนด สามารถหีบสกัดน้ำอ้อยได้ โดยตรวจสอบเครื่องสกัดก่อนการปฏิบัติและระหว่างการผลิต ตรวจสอบประสิทธิภาพการสกัดและตรวจสอบระบบน้ำพรมให้เป็นไปตามข้อกำหนดของโรงงาน อีกทั้งสามารถประเมินข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องมือวัดข้อมูลออนไลน์ เพื่อควบคุมและสามารถแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา โดยมีคุณลักษณะดังนี้

          1. ทักษะการเรียนรู้

          2. การทำงานเป็นทีม     

          3. ทักษะพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์

          4. การตัดสินใจเบื้องต้น

          5. ทักษะการแก้ปัญหาเบื้องต้น

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
บุคคลที่จะเข้ารับการทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม  สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล อาชีพช่างลูกหีบ ชั้น 2
1.    มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
2.    ผู้ที่จะผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างลูกหีบ ชั้น 2 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพช่างลูกหีบ ชั้น 2 ทั้ง 3 หน่วย
3.    ผู้ที่จะขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างลูกหีบ ชั้น 2 มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปีอย่างต่อเนื่อง หรือ ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปีอย่างต่อเนื่อง หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ เทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
4.    การต่ออายุหนังสือรับรอง
5.    การเทียบโอนประสบการณ์

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพช่างลูกหีบ ซึ่งกลุ่มบุคคลในอาชีพนี้ ประกอบด้วย พนักงานผลิต เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนกระบวนการสกัดน้ำอ้อย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
FPC-ZZZ-2-001ZA เตรียมอ้อยด้วยเครื่องย่อยอ้อย
FPC-ZZZ-2-002ZA สกัดน้ำอ้อย
FPC-ZZZ-2-003ZA ปฏิบัติงานในส่วนข้อมูลออนไลน์ในระบบควบคุมการสกัดน้ำอ้อย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ