คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล อาชีพช่างลูกหีบ ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล อาชีพช่างลูกหีบ ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างลูกหีบ ชั้น 3 สามารถทบทวนและปรับเปลี่ยนแผนงานการสกัดน้ำอ้อยให้เป็นไปตามเป้าหมายที่โรงงานกำหนด สามารถตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร การปฏิบัติงานของพนักงาน การตรวจสอบปัจจัยที่เกี่ยวข้องและรายงานผลกระบวนการสกัดน้ำอ้อยให้กับผู้บังคับบัญชา โดยมีคุณลักษณะดังนี้

1. ทักษะการเรียนรู้

2. การทำงานเป็นทีม

3. ทักษะด้านการคิดและการสื่อสาร

4. ทักษะพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์      

5. ทำงานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายถูกต้อง

6. สามารถนำทฤษฎีและความรู้มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้

7. มีไหวพริบและสามารถเรียนรู้จากงานที่ทำ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

บุคคลที่จะเข้ารับการทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม  สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล อาชีพช่างลูกหีบ  ชั้น 3
1.    มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
2.    ผู้ที่จะผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างลูกหีบ ชั้น 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 3 ทั้ง 2 หน่วย
3.    ผู้ที่จะขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างลูกหีบ ชั้น 3 มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปีอย่างต่อเนื่อง หรือ ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่อง
4.    กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 3) หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างลูกหีบ ชั้น 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างลูกหีบชั้น 2 อย่างน้อย 3 ปี
5.    กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 3 และ 4) หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างลูกหีบ ชั้น 3 ช่างลูกหีบที่มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องด้านกระบวนการสกัดน้ำอ้อยโดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพช่างลูกหีบ ซึ่งกลุ่มบุคคลในอาชีพนี้ ประกอบด้วย พนักงานผลิต เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนกระบวนการสกัดน้ำอ้อย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
FPC-ZZZ-3-004ZA กำกับกระบวนการสกัดน้ำอ้อย
FPC-ZZZ-3-005ZA ควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสกัดน้ำอ้อย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ