คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้ อาชีพนักส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้ อาชีพนักส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ ชั้น 5 จะสามารถวางแผนและดำเนินการโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการแปรรูปผักและผลไม้ ดูแลและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริมการปลูกพืชผักผลไม้ในพื้นที่รับผิดชอบและจัดการด้านการส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้และให้คำแนะนำในการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ โดยบุคคลต้องสามารถสื่อสารภาษาไทย ภาษาท้องถิ่น และภาษาอังกฤษได้ดี มีทักษะความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีความเป็นผู้นำ ถ่ายทอด สอนงาน กำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผน สามารถสรุปและตัดสินใจแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและประเมินผลในการปฏิบัติงาน และมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ ชั้น 5 จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพนี้ ทั้ง 3 หน่วย
2.ผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ ชั้น 5
2.1. เป็นผู้ที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ ชั้น 4 หรือ
2.2  ผู้ที่จะขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ ชั้น 5 โดยไม่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ ชั้น 4 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องในการผู้ส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด หรือเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องการกับผลิตวัตถุดิบผักผลไม้ เช่น พืชสวน พืชไร่ การผลิตพืช และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ไม่ต่ำกว่า 3 เดือน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด และต้องเข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ ชั้น 4 ทั้ง 2 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักผลไม้ ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมผู้ผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
FPC-VFD-5-003ZB ถ่ายทอดความรู้และให้คำแนะนำการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ให้กับผู้ผลิต
FPC-VFD-5-004ZB วางแผนงานการส่งเสริมผู้ผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้
FPC-VFD-5-005ZB ควบคุมงานการส่งเสริมผู้ผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ