คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้ อาชีพนักส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้ อาชีพนักส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ ชั้น 4 จะสามารถสำรวจและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมผู้ผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ อาทิเช่น บัญชีรายชื่อผู้ผลิต ข้อมูลด้านการส่งเสริมการเพาะปลูกพืช ข้อมูลด้านมาตรฐานการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice, GAP) รวมถึงประสานงานข้อมูลคุณภาพด้านคุณภาพและปริมาณของวัตถุดิบกับหน่วยงานภายในองค์กร และประสานงานในการส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบกับผู้ผลิต โดยบุคคลนั้นต้องสามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาท้องถิ่นได้ มีทักษะความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีความรู้ในเชิงทฤษฎีหรือหลักการสำคัญในงานอาชีพเพื่อปรับปรุงคุณภาพงานให้ดีขึ้น ตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง และมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ ชั้น 4 จะต้อง ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพนี้ ทั้ง 2 หน่วย
2. ผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ ชั้น 4 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้ไม่ต่ำกว่า 1 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักผลไม้ ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
FPC-VFD-4-001ZB จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการส่งเสริมผู้ผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้
FPC-VFD-4-002ZB ประสานงานด้านส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผักและผลไม้
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ