คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร อาชีพนักซ่อมบำรุงและดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับโรงสี ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร อาชีพนักซ่อมบำรุงและดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับโรงสี ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          มีความรู้ ทักษะในการควบคุมการปฏิบัติงานตามวิธีการซ่อมบำรุงและดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับโรงสีที่กำหนดไว้แล้ว ทั้งในการควบคุมการซ่อมบำรุงและดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำวัน ซ่อมบำรุงและดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์เชิงป้องกัน และซ่อมบำรุงในกรณีฉุกเฉินและเร่งด่วน รวมถึงสามารถนำเทคนิคในการประยุกต์หลักการเลือกใช้และทำงานตามมาตรฐาน แก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือ เข้าใจและอธิบายสาระสำคัญของงานด้วยหลักการที่ถูกต้อง ใช้สารสนเทศเพื่อควบคุมคุณภาพของผลงาน ภายใต้การแนะแนวของหัวหน้างาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพนักซ่อมบำรุงและดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับโรงสี ระดับ 3 จะต้อง
   1.1 เป็นผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ
   1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ (ในปีที่สำเร็จการศึกษา) หรือ
   1.3 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ในปีที่สำเร็จการศึกษา) หรือ
   1.4 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านการตรวจสอบซ่อมบำรุงและดูแลเครื่องจักร ในสถานประกอบการที่เกี่ยวกับโรงสี หรือ อุตสาหกรรมการแปรรูปข้าว หรือ อุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หรือ โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร หรือ สถานที่แปรรูปอาหาร ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองความสามารถตามคุณวุฒิวิชาชีพนักซ่อมบำรุงและดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับโรงสี ระดับ 3 จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะทั้ง 5 หน่วยสมรรถนะ
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

- ผู้ที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวหรือผลผลิตทางการเกษตรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ และควบคุมการซ่อมบำรุงและดูแลเครื่องจักร หรือ
- ผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุ
 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
FPC-AGP-3-029ZB ควบคุมการซ่อมบำรุงและดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ในกรณีฉุกเฉินและเร่งด่วน
FPC-AGP-3-030ZB ควบคุมการซ่อมบำรุงและดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์เชิงป้องกัน
FPC-AGP-3-031ZB ควบคุมการซ่อมบำรุงและดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำวัน (Routine maintenance)
FPC-AGP-3-032ZB แก้ปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
FPC-AGP-3-033ZB ทำงานเป็นทีมและสื่อสารในส่วนงานที่รับผิดชอบ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ