คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร อาชีพนักซ่อมบำรุงและดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับโรงสี ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร อาชีพนักซ่อมบำรุงและดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับโรงสี ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

       มีความรู้ ทักษะในการวางแผนการปฏิบัติงานตามวิธีการซ่อมบำรุงและดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับโรงสีที่กำหนดไว้แล้ว ทั้งในการวางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน บริหารอะไหล่ที่เกี่ยวข้องในกรณีฉุกเฉินและเร่งด่วน และทวนสอบและกำกับดูแลการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ประสานการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพนักซ่อมบำรุงและดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับโรงสี ระดับ 4 จะต้อง
   1.1 เป็นผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ
   1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาในระบบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ในปีที่สำเร็จการศึกษา) หรือ
   1.3 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ในปีที่สำเร็จการศึกษา) หรือ
   1.4 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านการตรวจสอบและควบคุมการซ่อมบำรุงและดูแลเครื่องจักร ในสถานประกอบการที่เกี่ยวกับโรงสี หรือ อุตสาหกรรมการแปรรูปข้าว หรือ อุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หรือ โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร หรือ สถานที่แปรรูปอาหาร ไม่น้อยกว่า 3 ปี
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองความสามารถตามคุณวุฒิวิชาชีพนักซ่อมบำรุงและดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับโรงสี ระดับ 4 จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะทั้ง 5 หน่วยสมรรถนะ
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

- ผู้ที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวหรือผลผลิตทางการเกษตรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ ควบคุม และวางแผนการซ่อมบำรุงและดูแลเครื่องจักร หรือ
- ผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุ
 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
FPC-AGP-4-034ZB ทวนสอบและกำกับดูแลการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์
FPC-AGP-4-035ZB บริหารอะไหล่ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีฉุกเฉินและเร่งด่วน
FPC-AGP-4-036ZB วางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance)
FPC-AGP-4-038ZB ทำงานเป็นทีมและสื่อสารในส่วนงานที่รับผิดชอบ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ