คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร อาชีพนักซ่อมบำรุงและดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับโรงสี ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร อาชีพนักซ่อมบำรุงและดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับโรงสี ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

       มีความรู้ ทักษะฝีมือในการทำงานตามวิธีการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงและดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับโรงสีที่กำหนดไว้แล้ว ทั้งในการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานเครื่องจักรประจำวัน ซ่อมบำรุงตามระยะเวลาการใช้งาน และซ่อมบำรุงในกรณีฉุกเฉิน รวมถึงสามารถแก้ปัญหาที่พบเป็นประจำภายใต้การแนะนำของหัวหน้างาน มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพนักซ่อมบำรุงและดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับโรงสี ระดับ 2 จะต้อง
     1.1 เป็นผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ
     1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาในระบบระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (ในปีที่สำเร็จการศึกษา) หรือ
     1.3 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (ในปีที่สำเร็จการศึกษา)
     1.4 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านการซ่อมบำรุงและดูแลเครื่องจักร ในสถานประกอบการที่เกี่ยวกับโรงสี หรือ อุตสาหกรรมการแปรรูปข้าว หรือ อุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หรือ โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร หรือ สถานที่แปรรูปอาหาร ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองความสามารถตามคุณวุฒิวิชาชีพนักซ่อมบำรุงและดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับโรงสี ระดับ 2 จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะทั้ง 4 หน่วยสมรรถนะ
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

- ผู้ที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวหรือผลผลิตทางการเกษตรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการซ่อมบำรุงและดูแลเครื่องจักร หรือ
- ผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุ
 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
FPC-AGP-2-025ZB ซ่อมบำรุงในกรณีฉุกเฉิน
FPC-AGP-2-026ZB ซ่อมบำรุงตามระยะเวลาการใช้งาน
FPC-AGP-2-027ZB ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานเครื่องจักรประจำวัน (Routine maintenance)
FPC-AGP-2-028ZB ทำงานร่วมกับผู้อื่นและสื่อสารระดับพื้นฐาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ