คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปสัตว์น้ำ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิต (การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท) ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปสัตว์น้ำ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิต (การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท) ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

        มีความรู้ ทักษะฝีมือในการทำงานตามวิธีการผลิตที่กำหนดไว้แล้ว ทั้งในการเตรียมวัตถุดิบสัตว์น้ำ ส่วนผสม และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิต รวมถึงการดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท สามารถแก้ปัญหาที่พบเป็นประจำ ภายใต้การแนะนำของหัวหน้างาน มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิต (การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท) ชั้น 2 จะต้อง
      1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ (ในปีที่สำเร็จการศึกษา) และ
     1.2 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านการผลิต ในสถานประกอบการที่เกี่ยวกับการผลิตสัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท หรือ อุตสาหกรรมผลิตสัตว์น้ำอื่นๆ หรือ โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร หรือ สถานที่แปรรูปอาหาร ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
     1.3 ได้รับการรับรองให้เข้ารับการประเมินได้จากนักบริหารการผลิต ชั้น 5 ขึ้นไป
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองความสามารถตามคุณวุฒิวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิต (การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท) ชั้น 2 จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ ทั้ง 8 หน่วยสมรรถนะ
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
FPC-AQP-2-001ZB ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) ของสถานประกอบการ
FPC-AQP-2-002ZB ปฏิบัติตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
FPC-AQP-2-003ZB ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการผลิตอาหาร
FPC-AQP-2-004ZB ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวัดสำหรับกระบวนการผลิตอาหาร
FPC-AQP-2-005ZB ทำงานร่วมกับผู้อื่นและสื่อสารระดับพื้นฐาน
FPC-AQP-2-006ZB เข้าใจระบบตัวเลขและรับรู้ปัญหาขั้นต้น
FPC-AQP-2-007ZB เตรียมวัตถุดิบสัตว์น้ำและส่วนผสมเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
FPC-AQP-2-008ZB ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ