คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปสัตว์น้ำ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิต (การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท) ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปสัตว์น้ำ อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิต (การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท) ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          มีความรู้ สมรรถนะทางเทคนิค และทักษะทางเทคนิคในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและกำกับดูแลการเตรียมวัตถุดิบสัตว์น้ำส่วนผสม และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และควบคุมและกำกับดูแลการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท มีความสามารถในการปรับวิธีการทำงานตามมาตรฐานการทำงาน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาหน้างาน ภายใต้การแนะแนวของหัวหน้างาน มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ และมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิต (การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท) ชั้น 3 จะต้อง
1.1 เป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิต ชั้น 2 และมีประสบการณ์ทำงาน ในสถานประกอบการที่เกี่ยวกับการผลิตสัตว์น้ำ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านการผลิต ในสถานประกอบการที่เกี่ยวกับการผลิตสัตว์น้ำ ไม่น้อยกว่า 1 ปี และสามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้ หรือ
1.3 ได้รับการรับรองให้เข้ารับการประเมินได้จากนักบริหารการผลิต ชั้น 5 ขึ้นไป
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองความสามารถตามคุณวุฒิวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิต (การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท) ชั้น 3 จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะทั้ง 10 หน่วยสมรรถนะ
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
FPC-AQP-3-009ZB ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) ของสถานประกอบการ
FPC-AQP-3-010ZB นำระเบียบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) และมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารไปใช้
FPC-AQP-3-011ZB ปฏิบัติตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
FPC-AQP-3-012ZB ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการผลิตอาหาร
FPC-AQP-3-013ZB ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวัดสำหรับกระบวนการผลิตอาหาร
FPC-AQP-3-014ZB ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
FPC-AQP-3-015ZB ทำงานเป็นทีมและสื่อสารในส่วนงานที่รับผิดชอบ
FPC-AQP-3-016ZB วิเคราะห์ข้อมูลและแก้ไขสาเหตุขั้นต้นของปัญหา
FPC-AQP-3-017ZB ควบคุมและกำกับดูแลการเตรียมวัตถุดิบสัตว์น้ำ ส่วนผสม และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
FPC-AQP-3-018ZB ควบคุมและกำกับดูแลการดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ