คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อาชีพนักเล่าเรื่องท้องถิ่น ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อาชีพนักเล่าเรื่องท้องถิ่น ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-LTM-4-063ZB พัฒนาบุคลิกภาพนักเล่าเรื่องท้องถิ่น
THR-LTM-4-064ZB สื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่นักท่องเที่ยว
THR-LTM-4-065ZB พัฒนาคุณสมบัตินักเล่าเรื่องท้องถิ่น
THR-LTM-4-066ZB สนับสนุนการจัดกิจกรรมเรียนรู้ให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วม
THR-LTM-4-067ZB จัดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างชุมชนและนักท่องเที่ยว
THR-LTM-4-068ZB ออกแบบเทคนิคการเล่าเรื่องท้องถิ่นอย่างมีสาระและอรรถรส
THR-LTM-4-069ZB เล่าเรื่องเพื่อการจดจำ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0310-A : สมาคมภาษาเพื่อการศึกษาอาชีพและธุรกิจนำเที่ยว

ยินดีต้อนรับ