คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อาชีพนักเล่าเรื่องท้องถิ่น ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อาชีพนักเล่าเรื่องท้องถิ่น ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ ในสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยปฏิบัติงานที่ครอบคลุมสมรรถนะ ชั้น 2 ตลอดจนสามารถพัฒนาคุณสมบัตินักเล่าเรื่องท้องถิ่น ฝึกเล่าเรื่อง ฝึกการใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง และรวบรวมความรู้เรื่องเล่าของท้องถิ่น พร้อมทั้งทราบถึงความสนใจของนักท่องเที่ยวเป้าหมาย และสนับสนุนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วม เพื่อกระตุ้นความสนใจของนักท่องเที่ยวให้กระตือรือร้นที่จะทำความรู้จักชุมชนที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต พิธีกรรม ความเชื่อ ประเพณีของท้องถิ่นและสัมผัสวิถีชีวิตผ่านการเล่าเรื่อง รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยว

 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักเล่าเรื่องท้องถิ่น ชั้น 3 ได้ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ที่ครอบคลุมหน่วยสมรรถนะ ดังนี้ ชั้น 2     จำนวน 2 หน่วยสมรรถนะ ชั้น 3     จำนวน 3 หน่วยสมรรถนะ  รวม     จำนวน 5 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

อาชีพนักเล่าเรื่องท้องถิ่น บุคคลในอาชีพนักเล่าเรื่อง ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานในการเล่าเรื่องของท้องถิ่นได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน นักเล่าเรื่องชุมชน นักสื่อความหมายท้องถิ่น นักเล่านิทานท้องถิ่น ไกด์ชุมชน ผู้นำชุมชน คนนำเที่ยวในชุมชน เป็นต้น หมายเหตุ : ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินในอาชีพนักเล่าเรื่องต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการเล่าเรื่องของท้องถิ่นนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-LTM-3-058ZB พัฒนาบุคลิกภาพนักเล่าเรื่องท้องถิ่น
THR-LTM-3-059ZB สื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่นักท่องเที่ยว
THR-LTM-3-060ZB พัฒนาคุณสมบัตินักเล่าเรื่องท้องถิ่น
THR-LTM-3-061ZB สนับสนุนการจัดกิจกรรมเรียนรู้ให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วม
THR-LTM-3-062ZB จัดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างชุมชนและนักท่องเที่ยว
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0352-A : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
CB-0257-A : วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
CB-0310-A : สมาคมภาษาเพื่อการศึกษาอาชีพและธุรกิจนำเที่ยว

ยินดีต้อนรับ