คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีความสามารถในการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของตัวอย่างเบื้องต้น เก็บรักษาตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองหรือการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานเบื้องต้นทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

การเข้าสู่ระดับชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้น 3 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ 2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ และ 3. ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้น 2 หรือ 4. มีประสบการณ์ทำงานในสายอาชีพอย่างน้อย 2 ปี การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 1. ผ่านการประเมินสมรรถนะของนักเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้น 3 ตามเกณฑ์ที่กำหนด

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานเทคโนโลยีชีวภาพ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
BIT-ELSX-005A ตรวจสอบสมบัติทางกายภาพตัวอย่างเบื้องต้น
BIT-WNGA-006A เก็บรักษาตัวอย่าง
BIT-TAXL-007A ปฏิบัติงานเบื้องต้นด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0269-A : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
CB-0270-A : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ยินดีต้อนรับ