คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพภูมิทัศน์ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพภูมิทัศน์ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

           บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพ ช่างภาพภูมิทัศน์  ชั้น 4 นั้นจะสามารถถ่ายภาพทิวทัศน์ได้  และต้องมีคุณลักษณะดังนี้
          1. ทักษะการสื่อสาร
          2. การทำงานเป็นทีม
          3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
          4. การเรียนรู้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างภาพภูมิทัศน์  ชั้นที่ 4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 4 ทั้ง 2 หน่วย
2. ผู้ที่จะขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพช่างภาพภูมิทัศน์  ชั้นที่ 4 ต้องผ่านคุณวุฒิวิชาชีพช่างภาพทั่วไป  ชั้นที่ 3 ก่อน
3. ผู้ที่จะขอรับการประเมิน สามารถขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพช่างภาพทั่วไป  ชั้นที่ 2 ร่วมหรือควบกับคุณวุฒิวิชาชีพช่างภาพภูมิทัศน์  ชั้น 4 พร้อมกันได้
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

           ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพธุรกิจถ่ายภาพ  ช่างภาพทั่วไป  ช่างภาพภูมิทัศน์  ผู้ช่วยช่างภาพ       ช่างภาพอิสระ 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PHO-XZCB-099A วางแผนการทำงานตามวัตถุประสงค์หรือความต้องการของลูกค้า
PHO-BNCR-107A จัดการไฟล์ภาพและตกแต่งภาพ
PHO-XEEU-109A ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยขั้นสูง
PHO-XIIN-110A รักษาจรรยาบรรณและจริยธรรมในการทำงานถ่ายภาพบุคคลขั้นสูง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0250-A : สมาคมส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพ

ยินดีต้อนรับ