หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยขั้นสูง

สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PHO-PGL-4-111ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยขั้นสูง

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างภาพบุคคล  ช่างภาพแฟชั่น ช่างภาพแต่งงาน ช่างภาพภูมิทัศน์ ช่างภาพสถาปัตยกรรม 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่ถ่ายภาพบุคคล ถ่ายภาพแฟชั่น ถ่ายภาพแต่งงาน ช่างภาพภูมิทัศน์ ช่างภาพสถาปัตยกรรม ต้องปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัย


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ธุรกิจถ่ายภาพ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
A2071 ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ 1.1ทำความสะอาดกล้องและอุปกรณ์หลังใช้งาน
A2071 ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ 1.2 จัดเก็บกล้องและอุปกรณ์ในที่เหมาะสม
A2071 ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ 1.3 ตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่
A2072 ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยกับตนเองและผู้อื่น 2.1ใช้งานอุปกรณ์แต่ละประเภทได้อย่างถูกวิธี
A2072 ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยกับตนเองและผู้อื่น 2.2 ปฏิบัติการถ่ายภาพด้วยความปลอดภัย
A2072 ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยกับตนเองและผู้อื่น 2.3 จัดวางอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ
A2073 การจัดการด้านความปลอดภัย 3.1 การวางแผนด้านความปลอดภัยในจุดเสี่ยง
A2073 การจัดการด้านความปลอดภัย 3.2การเตรียมการด้านสถานที่
A2073 การจัดการด้านความปลอดภัย 3.3 การตรวจสอบและติดตาม

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ตรวจสอบอุปกรณ์บันทึกภาพ

2. ทำความสะอาดกล้องและอุปกรณ์หลังใช้งาน

3. ใช้งานอุปกรณ์แต่ละประเภทได้อย่างถูกวิธี

4. การวางแผนด้านความปลอดภัยในจุดเสี่ยง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. วิธีตรวจสอบอุปกรณ์บันทึกภาพ

2. วิธีจัดเก็บกล้องและอุปกรณ์ในที่เหมาะสม

3. การทำความสะอาดกล้องและอุปกรณ์เสริม

4. การจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

     หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

     (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

         1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง

         2. ผลงานประกอบการประเมิน

         3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolios)

         4. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

     (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

         1. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์ 

         2. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ 

         3. เอกสารรับรองผลการเรียนรู้หรือผลการอบรม (ถ้ามี)

     (ค) คำแนะนำในการประเมิน

ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยขั้นสูง โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ ได้แก่ ตรวจสอบอุปกรณ์ถ่ายภาพก่อนใช้งาน วิธีจัดเก็บ ดูแลและทำความสะอาดกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพ และการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยต่ออุปกรณ์

     (ง) วิธีการประเมิน

          1. ให้พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 

          2. ให้พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

     สภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัย

     (ก) คำแนะนำ 

          1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องตรวจสอบอุปกรณ์ถ่ายภาพก่อนใช้งาน

          2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องจัดเก็บ ดูแลและทำความสะอาดกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพ

          3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องใช้งานอุปกรณ์แต่ละประเภทได้อย่างถูกวิธี

          4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องจัดวางอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ

     (ข) คำอธิบายรายละเอียด

          1. ปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยต่ออุปกรณ์

          2. ทำความสะอาดกล้องและอุปกรณ์หลังใช้งาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

           1. แบบฟอร์มการตอบคำถามในการสัมภาษณ์

           2. แบบฟอร์มการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน

18.2 เครื่องมือการประเมิน

           1. แบบฟอร์มการตอบคำถามในการสัมภาษณ์

           2. แบบฟอร์มการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน

18.3 เครื่องมือการประเมิน

           1. แบบฟอร์มการตอบคำถามในการสัมภาษณ์

           2. แบบฟอร์มการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน

    

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ