Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพภูมิทัศน์ ระดับ 4


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
วางแผนการทำงานตามวัตถุประสงค์หรือความต้องการของลูกค้า
1
2
จัดการไฟล์ภาพและตกแต่งภาพ
3
4
5
6
ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยขั้นสูง
7
8
9
รักษาจรรยาบรรณและจริยธรรมในการทำงานถ่ายภาพบุคคลขั้นสูง
10
11
12
13

ยินดีต้อนรับ