หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

รักษาจรรยาบรรณและจริยธรรมในการทำงานถ่ายภาพบุคคลขั้นสูง

สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PHO-PGL-4-112ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ รักษาจรรยาบรรณและจริยธรรมในการทำงานถ่ายภาพบุคคลขั้นสูง

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างภาพบุคคล  ช่างภาพแฟชั่น ช่างภาพแต่งงาน ช่างภาพภูมิทัศน์ ช่างภาพสถาปัตยกรรม6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่ถ่ายภาพบุคคล ถ่ายภาพแฟชั่น ถ่ายภาพแต่งงาน ช่างภาพภูมิทัศน์ ช่างภาพสถาปัตยกรรมต้องรักษาจรรยาบรรณและจริยธรรมในการทำงาน


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ธุรกิจถ่ายภาพ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
A2081 ปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ในงานถ่ายภาพบุคคล 1.1 บอกกฎหมายลิขสิทธิ์เกี่ยวกับภาพถ่ายในงานถ่ายภาพบุคคล
A2081 ปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ในงานถ่ายภาพบุคคล 1.2 ใช้โปรแกรมถูกต้องตามกฏหมายลิขสิทธิ์
A2081 ปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ในงานถ่ายภาพบุคคล 1.3 ไม่แอบอ้างผลงานของผู้อื่น
A2082 ยอมรับในสิทธิส่วนบุคคล 2.1เก็บรักษาข้อมูลของลูกค้า
A2082 ยอมรับในสิทธิส่วนบุคคล 2.2ดูแลภาพลักษณ์ของลูกค้า
A2083 ปฏิบัติงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 3.1 จัดทำแผนนัดถ่ายภาพกับลูกค้า
A2083 ปฏิบัติงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 3.2 ส่งงานตามเวลาที่กำหนด
A2084 แต่งกายถูกกาลเทศะ 4.1แต่งกายเหมาะสมต่อประเภทของงาน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. บอกกฎหมายลิขสิทธิ์เกี่ยวกับภาพถ่ายในงานถ่ายภาพบุคคล

2. ปฏิบัติงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

3. แต่งกายถูกกาลเทศะ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. กฎหมายลิขสิทธิ์เกี่ยวกับภาพถ่าย

2. โปรแกรมถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

     หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

     (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

          1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง หรือ

          2. ผลงานประกอบการประเมิน หรือ

          3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolios) หรือ

          4. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

     (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

          1. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์ หรือ

          2. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ 

          3. เอกสารรับรองผลการเรียนรู้หรือผลการอบรม (ถ้ามี)

     (ค) คำแนะนำในการประเมิน

ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการรักษาจรรยาบรรณและจริยธรรมในการทำงานขั้นสูง โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ ได้แก่ กฎหมายลิขสิทธิ์เกี่ยวกับภาพถ่ายในงานถ่ายภาพบุคคล ยอมรับในสิทธิส่วนบุคคล ปฏิบัติงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด แต่งกายถูกกาลเทศะ

     (ง) วิธีการประเมิน

          1. ให้พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 

          2. ให้พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

     สภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้องการรักษาจรรยาบรรณและจริยธรรมในการทำงานถ่ายภาพบุคคล

     (ก) คำแนะนำ 

          1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องบอกกฎหมายลิขสิทธิ์เกี่ยวกับภาพถ่ายในงานถ่ายภาพบุคคล

          2.  ผู้เข้ารับการประเมินต้องปฏิบัติงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

          3.  ผู้เข้ารับการประเมินต้องแต่งกายถูกกาลเทศะ

     (ข) คำอธิบายรายละเอียด

          1. ใช้โปรแกรมถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์

          2. แต่งกายเหมาะสมต่อประเภทของงาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    18.1 เครื่องมือการประเมิน

           1. แบบฟอร์มการตอบคำถามด้วยการสัมภาษณ์

    18.2 เครื่องมือการประเมิน

           1. แบบฟอร์มการตอบคำถามด้วยการสัมภาษณ์

    18.3 เครื่องมือการประเมิน

           1. แบบฟอร์มการตอบคำถามด้วยการสัมภาษณ์

    18.4 เครื่องมือการประเมิน

           1. แบบฟอร์มการตอบคำถามด้วยการสัมภาษณ์

    

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ