หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการไฟล์ภาพและตกแต่งภาพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PHO-PGL-4-110ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการไฟล์ภาพและตกแต่งภาพ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างภาพบุคคล  ช่างภาพแฟชั่น ถ่ายภาพแต่งงาน ช่างภาพภูมิทัศน์ ช่างภาพสถาปัตยกรรม6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่ถ่ายภาพบุคคล ถ่ายภาพแฟชั่น ถ่ายภาพแต่งงาน ช่างภาพภูมิทัศน์ ช่างภาพสถาปัตยกรรม ต้องเลือกใช้โปรแกรมในการจัดการไฟล์ภาพได้อย่างเหมาะสม คัดเลือก จัดการ จัดเก็บไฟล์ภาพ เลือกวัสดุในการจัดเก็บภาพได้เหมาะสม จัดหมวดหมู่งานที่ถ่าย เพื่องานต่อการสืบค้น และเลือกใช้โปรแกรมในการตกแต่งภาพได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ธุรกิจถ่ายภาพ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
A2051 เลือกโปรแกรมในการจัดการและตกแต่งไฟล์ภาพ 1.1เลือกโปรแกรมจัดการไฟล์ภาพ
A2051 เลือกโปรแกรมในการจัดการและตกแต่งไฟล์ภาพ 1.2เลือกโปรแกรมตกแต่งไฟล์ภาพ
A2052 คัดเลือก จัดการ จัดเก็บและตกแต่งไฟล์ภาพ 2.1รู้จักสกุลไฟล์ภาพ
A2052 คัดเลือก จัดการ จัดเก็บและตกแต่งไฟล์ภาพ 2.2นำไฟล์ภาพไปใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับชนิดของงาน
A2052 คัดเลือก จัดการ จัดเก็บและตกแต่งไฟล์ภาพ 2.3 ปรับแก้ไขและตกแต่งไฟล์ภาพ
A2052 คัดเลือก จัดการ จัดเก็บและตกแต่งไฟล์ภาพ 2.4ใช้โปรแกรมจัดการไฟล์ภาพอื่นๆ
A2053 จัดเก็บไฟล์ภาพ 3.1 เลือกใช้วัสดุในการจัดเก็บไฟล์ภาพตามชนิดของงานได้อย่างเหมาะสม เช่น CDDVD HDD
A2053 จัดเก็บไฟล์ภาพ 3.2การสำรองข้อมูลไฟล์ภาพ
A2053 จัดเก็บไฟล์ภาพ 3.3บำรุงรักษาวัสดุจัดเก็บภาพ
A2054 จัดหมวดหมู่งานที่ถ่าย เพื่องานต่อการสืบค้น 4.1สร้างโฟลเดอร์ ตั้งชื่อไฟล์งาน กำกับวัน เวลา สถานที่ของภาพ
A2054 จัดหมวดหมู่งานที่ถ่าย เพื่องานต่อการสืบค้น 4.2การเรียกใช้ไฟล์ภาพ

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

A108 การจัดไฟล์ภาพ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. เลือกโปรแกรมในการจัดการและตกแต่งไฟล์ภาพ

2. คัดเลือก จัดการ จัดเก็บและตกแต่งไฟล์ภาพ

3. จัดหมวดหมู่งานที่ถ่าย เพื่องานต่อการสืบค้น

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. โปรแกรมจัดการไฟล์ภาพของกล้องถ่ายภาพ

2. เทคนิคในการถ่ายภาพได้ สอดคล้องกับงาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

     หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

     (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

          1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง หรือ

          2. ผลงานประกอบการประเมิน หรือ

          3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolios) หรือ

          4. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

     (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

          1. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์  หรือ

          2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolios) หรือ

          3 .เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ 

          4. เอกสารรับรองผลการเรียนรู้หรือผลการอบรม (ถ้ามี)

     (ค) คำแนะนำในการประเมิน

          ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการจัดการไฟล์ภาพและตกแต่งภาพ  โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ ได้แก่ เลือกโปรแกรมในการจัดการและตกแต่งไฟล์ภาพ คัดเลือก จัดการ จัดเก็บและตกแต่งไฟล์ภาพ จัดเก็บไฟล์ภาพ และจัดหมวดหมู่งานที่ถ่าย เพื่องานต่อการสืบค้น

     (ง) วิธีการประเมิน

          1. ให้พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

          2. ให้พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

     สภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการจัดการไฟล์ภาพและตกแต่งภาพ

     (ก) คำแนะนำ 

          1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเลือกโปรแกรมจัดการไฟล์ภาพ

          2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเลือกโปรแกรมตกแต่งไฟล์ภาพ

          3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องปรับแก้ไขและตกแต่งไฟล์ภาพ

          4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเลือกใช้วัสดุในการจัดเก็บไฟล์ภาพตามชนิดของงานได้อย่างเหมาะสม เช่น CD DVD HDD

          5. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสร้างโฟลเดอร์ ตั้งชื่อไฟล์งาน กำกับวัน เวลา สถานที่ของภาพ

     (ข) คำอธิบายรายละเอียด

          N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

           1. แบบฟอร์มการตอบคำถามในการสัมภาษณ์

           2. แบบฟอร์มการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน

18.2 เครื่องมือการประเมิน

           1. แบบฟอร์มการตอบคำถามในการสัมภาษณ์

           2. แบบฟอร์มการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน

18.3 เครื่องมือการประเมิน

           1. แบบฟอร์มการตอบคำถามในการสัมภาษณ์

           2. แบบฟอร์มการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน

18.4 เครื่องมือการประเมิน

           1. แบบฟอร์มการตอบคำถามในการสัมภาษณ์

           2. แบบฟอร์มการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน

18.5 เครื่องมือการประเมิน

          1. แบบฟอร์มการตอบคำถามในการสัมภาษณ์

          2. แบบฟอร์มการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน

    

  ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ