คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพทั่วไป ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพทั่วไป ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพ ช่างภาพทั่วไป ชั้น 4 นั้นจะสามารถถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ ถ่ายภาพมาโคร ถ่ายภาพศิลปวัฒนธรรมเบื้องต้น เพื่อการถ่ายภาพทั่วไปได้ วางแผนการทำงานตามวัตถุประสงค์หรือความต้องการของลูกค้า และต้องมีคุณลักษณะดังนี้
          1. ทักษะการสื่อสาร
          2. การทำงานเป็นทีม
          3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
          4. การเรียนรู้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพช่างภาพทั่วไป  ชั้นที่ 4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 4 ทั้ง 4 หน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพธุรกิจถ่ายภาพ  ช่างภาพทั่วไป  ช่างภาพอิสระ  

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PHO-DLCV-092A ถ่ายภาพมาโคร
PHO-CLLX-093A ถ่ายภาพประชาสัมพันธ์
PHO-CQQJ-096A ถ่ายภาพศิลปวัฒนธรรม
PHO-XZCB-099A วางแผนการทำงานตามวัตถุประสงค์หรือความต้องการของลูกค้า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0250-A : สมาคมส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพ

ยินดีต้อนรับ