คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพทั่วไป ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพทั่วไป ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพ ช่างภาพทั่วไป ชั้น 3 นั้นจะสามารถ  จัดการไฟล์ภาพ พัฒนาความรู้เกี่ยวกับวงการถ่ายภาพ และต้องมีคุณลักษณะดังนี้
          1. ทักษะการสื่อสาร
          2. การทำงานเป็นทีม
          3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
          4. การเรียนรู้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพช่างภาพทั่วไป  ชั้นที่ 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 3 ทั้ง 4 หน่วย
2. ผู้ที่จะขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพช่างภาพทั่วไป  ชั้นที่ 3 ต้องผ่านคุณวุฒิวิชาชีพช่างภาพทั่วไป  ชั้นที่ 2 มาก่อน
3. ผู้ที่จะขอรับการประเมิน สามารถขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพช่างภาพทั่วไป  ชั้นที่ 2 ร่วมหรือควบกับคุณวุฒิวิชาชีพช่างภาพทั่วไป ชั้นที่ 3 พร้อมกันได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพธุรกิจถ่ายภาพ  ช่างภาพทั่วไป   ช่างภาพอิสระ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PHO-JHKF-091A ถ่ายภาพเบื้องต้น
PHO-MYHZ-097A พัฒนาความรู้เกี่ยวกับวงการถ่ายภาพ
PHO-AODN-098A จัดการไฟล์ภาพได้
PHO-DKUG-101A รักษาจรรยาบรรณและจริยธรรมในการทำงาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0181-A : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
CB-0250-A : สมาคมส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพ

ยินดีต้อนรับ