คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพทั่วไป ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพทั่วไป ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพ ช่างภาพทั่วไป ชั้น 2 นั้นจะสามารถถ่ายภาพเบื้องต้น ปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน รักษาจรรยาบรรณและจริยธรรมในการทำงาน สื่อสารระหว่างบุคคลและองค์กร เพื่อการถ่ายภาพทั่วไปได้  และต้องมีคุณลักษณะดังนี้
          1. ทักษะการสื่อสาร
          2. การทำงานเป็นทีม
          3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
          4. การเรียนรู้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          ผู้ที่จะผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพช่างภาพทั่วไป  ชั้นที่ 2 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 2 ทั้ง 2 หน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพธุรกิจถ่ายภาพ ซึ่งมีหน้าที่ถ่ายภาพทั่วไป ซึ่งกลุ่มบุคคลในอาชีพนี้ประกอบด้วย ช่างภาพทั่วไป ผู้ช่วยช่างภาพ ช่างภาพอิสระ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PHO-TIUM-100A ปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
PHO-EMVI-102A สื่อสารระหว่างบุคคลและองค์กร
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0181-A : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
CB-0250-A : สมาคมส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพ

ยินดีต้อนรับ