คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และการกระจายสินค้า อาชีพผู้บริหารงานควบคุมการกระจายสินค้า ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และการกระจายสินค้า อาชีพผู้บริหารงานควบคุมการกระจายสินค้า ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนจัดเตรียมสินค้าเพื่อการกระจายสินค้า จัดส่งสินค้าให้กับหน่วยงานขนส่ง กำหนดแนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหาภายในศูนย์กระจายสินค้า และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารเพิ่มมูลค่าของคลังสินค้า โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้

1. มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศในระดับสากล มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และกำหนดนโยบายขององค์กร

2. กำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และเลือกวิธีในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม

3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล

4. สามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 5 สาขาอาชีพผู้บริหารงานควบคุมการกระจายสินค้า ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กำหนด

2.ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 5 สาขาอาชีพผู้บริหารงานควบคุมการกระจายสินค้า สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้นโดยไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 5

3.ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 5 สาขาอาชีพผู้บริหารงานควบคุมการกระจายสินค้า ต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 7 ปี และมีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานคลังสินค้า ไม่น้อยกว่า 2 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
……………N/A………………………………………………………..
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-WID-5-018ZA วางแผนจัดเตรียมสินค้าเพื่อการกระจายสินค้า
LOG-WID-5-019ZA จัดส่งสินค้าให้กับหน่วยงานขนส่ง
LOG-WID-5-021ZA จัดการภายในศูนย์กระจายสินค้าเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ