หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดส่งสินค้าให้กับหน่วยงานขนส่ง

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-WID-5-019ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดส่งสินค้าให้กับหน่วยงานขนส่ง

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
05331 ประสานงาน แจ้งข้อมูลสินค้า ให้กับหน่วยงานขนส่ง 1. ข้อมูลสินค้ามีการแจ้งให้กับหน่วยงานขนส่งโดยการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ 05331.01
05331 ประสานงาน แจ้งข้อมูลสินค้า ให้กับหน่วยงานขนส่ง 2. หน่วยงานขนส่งรับได้ข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน 05331.02
05332 จัดเตรียมพาหนะที่ใช้ส่งสินค้าและจัดส่งสินค้าพร้อมเอกสาร 1. พาหนะที่ใช้สำหรับการขนส่งสินค้ามีการจัดเตรียมและตรวจสอบอย่างถูกต้อง ตรงตามประเภทของสินค้าที่จัดส่งให้กับลูกค้า 05332.01
05332 จัดเตรียมพาหนะที่ใช้ส่งสินค้าและจัดส่งสินค้าพร้อมเอกสาร 2. สินค้าพร้อมเอกสารมีการตรวจสอบก่อนดำเนินการจัดส่งให้กับลูกค้าอย่างถูกต้อง 05332.02
05332 จัดเตรียมพาหนะที่ใช้ส่งสินค้าและจัดส่งสินค้าพร้อมเอกสาร 3. สินค้าพร้อมเอกสารที่จะจัดส่งมีการวางแผนเส้นทางการส่งสินค้าอย่างถูกต้อง 05332.03
05332 จัดเตรียมพาหนะที่ใช้ส่งสินค้าและจัดส่งสินค้าพร้อมเอกสาร 4. สินค้าพร้อมเอกสาร จัดส่งได้อย่างครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด 05332.04
05333 ประเมินผลการทำงานของหน่วยงานขนส่ง 1. การขนส่งสินค้ามีการประเมินผลอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 05333.01
05333 ประเมินผลการทำงานของหน่วยงานขนส่ง 2. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานมีจัดทำได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามนโยบายที่กำหนด 05333.02
05334 บริหารการกระจายสินค้าเพื่อส่งผ่าน 1. สภาพของบรรจุภัณฑ์สินค้ามีการตรวจสอบตามใบคำสั่งอย่างถูกต้อง 05334.01
05334 บริหารการกระจายสินค้าเพื่อส่งผ่าน 2. การขนถ่ายสินค้าระหว่างการเปลี่ยนถ่ายสินค้าที่จุดเปลี่ยนสินค้ามีการควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 05334.02
05334 บริหารการกระจายสินค้าเพื่อส่งผ่าน 3. สินค้าที่ส่งมอบให้กับลูกค้ามีการตรวจสอบจากผู้ส่งหลังจากที่ส่งมอบได้อย่างถูกต้อง 05334.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ