หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนจัดเตรียมสินค้าเพื่อการกระจายสินค้า

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-WID-5-018ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนจัดเตรียมสินค้าเพื่อการกระจายสินค้า

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
05321 วางแผนช่องทางการจัดเตรียมสินค้า 1. สินค้ามีการกำหนดช่องทางการกระจายสินค้าตามแผนที่กำหนดอย่างชัดเจน 05321.01
05321 วางแผนช่องทางการจัดเตรียมสินค้า 2. กระบวนการกระจายสินค้าปฏิบัติตามแผนอย่างถูกต้อง 05321.02
05321 วางแผนช่องทางการจัดเตรียมสินค้า 3. สินค้ามีการประเมินตามแผนช่องทางการกระจายสินค้า อย่างชัดเจน 05321.03
05322 จัดกลุ่มการจัดเตรียมสินค้า 1. ความต้องการของลูกค้ามีการวิเคราะห์อย่างถูกต้อง 05322.01
05322 จัดกลุ่มการจัดเตรียมสินค้า 2. ช่องทางการกระจายสินค้ามีการกำหนดเป้าหมายอย่างถูกต้อง 05322.02
05322 จัดกลุ่มการจัดเตรียมสินค้า 3.ช่องทางการกระจายสินค้ามีการเลือกให้สอดคล้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการจัดจำหน่ายสินค้าได้อย่างถูกต้อง 05322.03
05322 จัดกลุ่มการจัดเตรียมสินค้า 4. ช่องทางการกระจายสินค้ามีการประเมินผลอย่างถูกต้อง 05322.04
05323 ปฏิบัติการจัดเตรียมสินค้า 1. สินค้ามีการรวบรวมสินค้าก่อนส่งมอบอย่างถูกต้อง 05323.01
05323 ปฏิบัติการจัดเตรียมสินค้า 2. สินค้ามีการคัดแยกและบรรจุสินค้าอย่างถูกต้อง 05323.02
05323 ปฏิบัติการจัดเตรียมสินค้า 3. สินค้ามีการตรวจสอบการกระจายไปสู่ลูกค้า อย่างมีประสิทธิภาพ 05323.03
05323 ปฏิบัติการจัดเตรียมสินค้า 4. สินค้ามีการประเมินผลการกระจายอย่างมีประสิทธิภาพ 05323.04
05323 ปฏิบัติการจัดเตรียมสินค้า 5.รายงานสรุปผลการกระจายสินค้าจัดทำอย่างถูกต้อง 05323.05
05324 ประเมินผลจัดเตรียมสินค้า 1. เครื่องมือการประเมินผลกระจายสินค้ามีความถูกต้อง เที่ยงตรง 05324.01
05324 ประเมินผลจัดเตรียมสินค้า 2. สินค้ามีการประเมินผลการกระจายอย่างมีประสิทธิภาพ 05324.02
05324 ประเมินผลจัดเตรียมสินค้า 3. รายงานสรุปผลการกระจายสินค้าจัดทำได้อย่างถูกต้อง 05324.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ