หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการภายในศูนย์กระจายสินค้าเพื่อให้มีประสิทธิภาพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-WID-5-021ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการภายในศูนย์กระจายสินค้าเพื่อให้มีประสิทธิภาพ

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
05351 จัดการลูกค้าสัมพันธ์ 1. ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจทางการตลาดจัดทำได้อย่างถูกต้อง 05351.01
05351 จัดการลูกค้าสัมพันธ์ 2. พฤติกรรมของลูกค้าสามารถวิเคราะห์และแบ่งกลุ่มได้ตามลักษณะความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง 05351.02
05351 จัดการลูกค้าสัมพันธ์ 3. ข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์มีการจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ 05351.03
053510 ประเมินผลและควบคุมการปฏิบัติงาน 1. เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงานกำหนดขึ้นอย่างถูกต้องเที่ยงตรง 053510.01
053510 ประเมินผลและควบคุมการปฏิบัติงาน 2. ผลการปฏิบัติงานประเมินอย่างถูกต้องตามเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ 053510.02
053510 ประเมินผลและควบคุมการปฏิบัติงาน 3. ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานมีการนำไปใช้ในการควบคุมภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 053510.03
05352 จัดการศูนย์กระจายสินค้าเพื่อการส่งออกและนำเข้า 1. การจัดการศูนย์กระจายสินค้า เพื่อการส่งออกและนำเข้า มีการวางแผนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 05352.01
05352 จัดการศูนย์กระจายสินค้าเพื่อการส่งออกและนำเข้า 2. สินค้ามีการตรวจสอบประเภทอย่างถูกต้องครบถ้วน ก่อนผ่านการตรวจสอบ ตามที่กรมศุลกากรกำหนด 05352.02
05353 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลจากการประสานงานอย่างถูกต้อง 05353.01
05353 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. รายงานผลการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน 05353.02
05354 สอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา 1. ขั้นตอนการปฏิบัติงานมีการวิเคราะห์งานอย่างถูกต้อง 05354.01
05354 สอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา 2. วัตถุประสงค์การสอนมีความถูกต้องสมบูรณ์ 05354.02
05354 สอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา 3. ดำเนินการสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 05354.03
05355 บริหารงบประมาณในการกระจายสินค้า 1. งบประมาณในงานกระจายสินค้ามีการจัดทำได้อย่างถูกต้องตามนโยบายที่กำหนดไว้ 05355.01
05355 บริหารงบประมาณในการกระจายสินค้า 2. งบประมาณในการกระจายสินค้า มีการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ 05355.02
05355 บริหารงบประมาณในการกระจายสินค้า 3. รายงานผลการบริหารงบประมาณในการกระจายสินค้าประจำปี มีความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ 05355.03
05356 กำหนดแนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหา 1. ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานได้รับการตรวจสอบและวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ 05356.01
05356 กำหนดแนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหา 2. แนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต มีการป้องกันอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 05356.02
05357 บริหารทรัพยากรในการกระจายสินค้า 1.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการกระจายสินค้ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 05357.01
05357 บริหารทรัพยากรในการกระจายสินค้า 2. การบริหารทรัพยากรด้านการเงินที่ใช้ในการดำเนินงานในการกระจายสินค้ามีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 05357.02
05357 บริหารทรัพยากรในการกระจายสินค้า 3. การบริหารทรัพยากรด้านการจัดสภาพแวดล้อมในการกระจายสินค้าดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 05357.03
05357 บริหารทรัพยากรในการกระจายสินค้า 4. การบริหารทรัพยากรด้านข้อมูลในการบริหารงานมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 05357.04
05358 ควบคุมคุณภาพในหน่วยงาน 1. สภาพปัญหาสามารถวิเคราะห์และกำหนดเป้าหมายของการบริหารจัดการในหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง 05358.01
05358 ควบคุมคุณภาพในหน่วยงาน 2. การควบคุมคุณภาพการบริหารจัดการในหน่วยงาน ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 05358.02
05358 ควบคุมคุณภาพในหน่วยงาน 3. รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพการบริหารจัดการในหน่วยงานมีการจัดทำได้อย่างถูกต้อง 05358.03
05359 จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการกระจายสินค้า 1. โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับการรับ-ส่งสินค้ามีการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 05359.01
05359 จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการกระจายสินค้า 2. เทคโนโลยีการสารสนเทศสามารถนำมาใช้ปฏิบัติงานในศูนย์การกระจายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 05359.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ