คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่ง อาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่ง อาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบเอกสารและสินค้าในการรับสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน ตรวจนับสินค้าและคัดแยกสินค้าเพื่อการขนส่งสินค้าทางถนน จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการรับสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน ตรวจสอบเอกสารและสินค้าในการส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน จัดเตรียมสถานที่ส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน และส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้
    1. มีความรู้พื้นฐานการคำนวณ
    2. มีทักษะการสื่อสารขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน
    3. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
    4. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน
    5. มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
    4. สามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่พบประจำได้
    6. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ
    7. มีความรับผิดชอบให้ความสำคัญต่องานในหน้าที่ส่งมอบงานตรงเวลาและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    1. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพขนส่งสินค้าทางถนนอย่างน้อย 4 เดือน หรือผ่านการรับรองคุณสมบัติจากสถานศึกษา โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด
    2. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องมีใบรับรองผลงาน เช่น ใบรับรองจากสถานศึกษา หรือใบรับรองการผ่านงาน เช่น ใบรับรองจากสถานประกอบการ หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบผ่านการอบรม ใบประกาศเกียรติคุณ โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงาน
    3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนนจะต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

    บุคคลในอาชีพขนส่งสินค้าทางถนน เช่น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทั่วไป พนักงานขับรถ ผู้ตรวจสอบ พนักงานประจำรถ เจ้าหน้าที่ทำเอกสารขั้นต้น และพนักงานขนถ่ายสินค้า เป็นต้น
9329   คนงานด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
9331   คนงานขับเคลื่อนยานพาหนะโดยใช้มือหรือเท้า
9621   พนักงานรับส่งข่าวสาร หีบห่อสิ่งของและสัมภาระ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-TRM-2-014ZB จัดการสินค้าในการขนส่งรถบรรทุกวัตถุอันตราย
LOG-TRM-2-015ZB จัดเตรียมการส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0169-A : บริษัท วี-เว็ลธ์ จำกัด โดย สถาบันวิชาการวี-เซิร์ฟ
CB-0006-A : สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย

ยินดีต้อนรับ