หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมการส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-TRM-2-015ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดเตรียมการส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2565

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารและสินค้าในการส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้า

ทางถนน  จัดเตรียมสถานที่ส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน และส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มวิชาชีพโลจิสติกส์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
210051 ตรวจสอบเอกสารและสินค้าในการส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน

1. ตรวจสอบใบรายการส่งมอบสินค้าอย่างถูกต้องครบถ้วนตามรายการสินค้า

210051.01 176458
210051 ตรวจสอบเอกสารและสินค้าในการส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน

2. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินและภาษีอย่างถูกต้อง

210051.02 176459
210051 ตรวจสอบเอกสารและสินค้าในการส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน

3. จัดทำใบรายงานการตรวจสอบเอกสารการส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อกำหนด

210051.03 176460
210052 จัดเตรียมสถานที่ส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน

1. จัดเตรียมสถานที่ในการส่งมอบสินค้าได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

210052.01 176461
210052 จัดเตรียมสถานที่ส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน

2. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งมอบสินค้า ถูกต้อง ตรงตามประเภทของสินค้า

210052.02 176462
210052 จัดเตรียมสถานที่ส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน

3. จัดทำใบตรวจสอบรายการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อกำหนด

210052.03 176463
210053 ส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน

1. ส่งมอบสินค้าได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา

210053.01 176464
210053 ส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน

2. จัดทำเอกสารการส่งมอบสินค้าได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

210053.02 176465

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการตรวจสอบเอกสารและสินค้าในการส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน

1.1 สามารถตรวจสอบใบรายการส่งมอบสินค้าอย่างถูกต้องครบถ้วนตามรายการสินค้า

1.2 สามารถตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินและภาษี

1.3 สามารถจัดทำใบรายงานการตรวจสอบเอกสารการส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อกำหนด

2. ปฏิบัติการจัดเตรียมสถานที่ส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน

2.1 สามารถจัดเตรียมสถานที่ในการส่งมอบสินค้าได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

2.2 สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งมอบสินค้า ถูกต้อง ตรงตามประเภทของสินค้า

2.3 สามารถจัดทำใบตรวจสอบรายการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อกำหนด

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. วิธีการจัดทำเอกสารในการส่งสินค้า

2. เกณฑ์การตรวจสอบเอกสารในการส่งสินค้า

3. จัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ในการส่งสินค้า

4. วิธีการส่งมอบสินค้า

5. คุณลักษณะของสินค้า

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานหรือผลการประเมินการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

     2. เอกสารการประเมินตามหน่วยสมรรถนะครอบคลุมคุณวุฒิวิชาชีพ

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     1. เอกสารรับรองการผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมการส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน

     2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    ประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติการจัดเตรียมการส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน ในการขนส่งสินค้าทางถนน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    1. พิจารณาหลักฐานความรู้

    2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ก)    คำแนะนำ

การปฏิบัติการจัดเตรียมการส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารและสินค้าในการส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน และจัดเตรียมสถานที่ส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

     1. เอกสารที่ใช้ในงานให้บริการขนส่งสินค้าทางถนน หมายถึง เอกสารหรือตราสารในรูปแบบต่าง ๆ ที่ทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเขียนในลักษณะของจดหมายหรือพิมพ์เป็นแบบฟอร์ม และสามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงทางกฎหมายได้ เช่น ใบรับส่งสินค้า ใบควบคุมสินค้า ใบเสร็จรับเงินใบกำกับสินค้า และเอกสารอื่น ๆ 

     2. การตรวจสอบเอกสารและสินค้าในการส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนนจะต้องตรวจสอบใบรายการส่งมอบสินค้าตามรายการสินค้า ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินและภาษี และการจัดทำใบรายงานการตรวจสอบเอกสารการส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด

     3. การจัดเตรียมสถานที่ส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน จะต้องจัดเตรียมสถานที่ในการส่งมอบสินค้าได้อย่างถูกต้องปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งมอบสินค้าตรงตามประเภทของสินค้า และการจัดทำใบตรวจสอบรายการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนนครบถ้วนตามข้อกำหนด

     4. การส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน จะต้องส่งมอบสินค้าได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลาและจัดทำเอกสารการส่งมอบสินค้า ซึ่งเป็นเอกสารเกี่ยวกับการขนส่งมีความสำคัญและประโยชน์ที่จะบอกได้ถึงวิธีการขนส่งทางถนน ได้แก่ ใบรับส่งสินค้า ใบควบคุมสินค้า

     5. การส่งมอบสินค้า หมายถึง การเตรียมสินค้าเพื่อรอการจัดส่งขึ้นรถเพื่อจัดส่งให้กับผู้รับหลังจากได้รับการตรวจนับจำนวน และตรวจสภาพสินค้า พร้อมทั้งคัดแยกสินค้า เป็นกิจกรรมหลักอย่างหนึ่งของธุรกิจรับส่งสินค้าทางถนน

     6. คำว่า “ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด” หมายถึง ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A  


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A  


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือการประเมิน

    1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 

    2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์

    ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน18.2 เครื่องมือการประเมิน

    1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 

    2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์

    ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

    18.3 เครื่องมือการประเมิน

    1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 

    2. แบบประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์    

    ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

 ยินดีต้อนรับ