คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่ง อาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่ง อาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการกำหนดแผนดำเนินการในขนส่งสินค้าทางถนน จัดการขนส่งสินค้าทางถนนด้วยเทคโนโลยี ติดตามควบคุมยานพาหนะและพนักงานขับรถในการขนส่งสินค้าทางถนนอย่างปลอดภัย ควบคุมพนักงานขับรถเพื่อการขับขี่ประหยัดพลังงานในการขนส่งสินค้า  กำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบการขนส่งสินค้าภายในประเทศและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ กำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามกฎหมายแรงงาน โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้
    1. มีความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
    2. สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทย หรือภาษาต่างประเทศในการปฏิบัติงาน
    3. มีความรู้การบริหารจัดการระดับต้น มีส่วนร่วมในการวางแผน กระบวนการทำงาน กำกับดูแลควบคุมการปฏิบัติงาน
    4. สามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคด้วยตนเอง
    5. มีความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ
    6. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
    7. เรียนรู้และการประเมินผลการทำงานของตนเองได้
    8. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    1. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพ อย่างน้อย 1 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด
    2. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องมีใบรับรองผลงาน เช่น ใบรับรองจากสถานศึกษา หรือใบรับรองการผ่านงาน เช่น ใบรับรองจากสถานประกอบการ หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบผ่านการอบรม ใบประกาศเกียรติคุณ โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงาน
    3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนนจะต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

    บุคคลในอาชีพขนส่งสินค้าทางถนน เช่น หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ควบคุม เจ้าหน้าที่อาวุโส พนักงานขับรถอาวุโส เจ้าหน้าที่วางแผนขนส่ง เป็นต้น
    4323   เสมียนด้านการขนส่ง
    8332   ผู้ขับรถบรรทุกขนาดใหญ่

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-TRM-4-020ZB จัดการงานขนส่งสินค้าทางถนน
LOG-TRM-4-021ZB กำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายการขนส่งสินค้าทางถนน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0169-A : บริษัท วี-เว็ลธ์ จำกัด โดย สถาบันวิชาการวี-เซิร์ฟ
CB-0369-A : มหาวิทยาลัยธุกิจบัณฑิตย์
CB-0006-A : สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย

ยินดีต้อนรับ