คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่ง อาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่ง อาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานขนส่งสินค้าทางถนน ยกสินค้าและลำเลียงสินค้าเพื่อการขนส่งสินค้าทางถนน และจัดเรียงสินค้าเพื่อเตรียมรับและส่งสินค้าในการขนส่งสินค้าทางถนน โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้
    1. มีความรู้พื้นฐานการคำนวณ
    2. มีทักษะการสื่อสารขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน
    3. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
    4. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน
    5. มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
    6. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ
    7. มีความรับผิดชอบให้ความสำคัญต่องานในหน้าที่ส่งมอบงานตรงเวลาและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    1. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพ หรือผ่านการฝึกงานหรือทดลองงาน อย่างน้อย 2 เดือน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด
    2. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องมีใบรับรองผลงาน เช่น ใบรับรองจากสถานศึกษา หรือใบรับรองการผ่านงาน เช่น ใบรับรองจากสถานประกอบการ หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบผ่านการอบรม ใบประกาศเกียรติคุณ โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงาน
    3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1 สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนนจะต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

    บุคคลในอาชีพขนส่งสินค้าทางถนน เช่น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทั่วไป พนักงานขับรถ ผู้ตรวจสอบ พนักงานประจำรถ เจ้าหน้าที่ทำเอกสารขั้นต้น และพนักงานขนถ่ายสินค้า เป็นต้น
    9329   คนงานด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
    9331   คนงานขับเคลื่อนยานพาหนะโดยใช้มือหรือเท้า
    9621   พนักงานรับส่งข่าวสาร หีบห่อสิ่งของและสัมภาระ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-TRM-1-012ZB ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยตามข้อกำหนดในการปฏิบัติงาน
LOG-TRM-1-013ZB ปฏิบัติงานด้านขนส่งสินค้าทางถนน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ