คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่ง อาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่ง อาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการตรวจนับและตรวจสภาพสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน  จัดการเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อจัดเก็บ จัดเตรียมเอกสารการขนส่งสินค้าทางถนน ประสานงานกับพนักงานขับรถขนส่งและพนักงานประจำรถ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเมินความพร้อมของยานพาหนะการขนส่งและตรวจสอบสินค้า ตรวจสอบสินค้าตามสถานที่จัดส่ง ขนถ่ายสินค้าขึ้นยานพาหนะและจัดวาง จัดทำเอกสารส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน ตรวจเอกสารการรับสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน  ตรวจรับสินค้าส่งจากการขนส่งสินค้าทางถนนกลับคืน และเสนอรายงานการส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้
    1. มีความรู้พื้นฐานการคำนวณ
    2. สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทย หรือภาษาต่างประเทศในการปฏิบัติงาน
    3. มีส่วนร่วมในการประสานงานกลุ่มหมู่คณะ
    4. สามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่พบประจำได้ และรายงานผลการปฏิบัติงานได้
    5. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
    6. เรียนรู้และการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน     
    7. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ
    8. มีความรับผิดชอบให้ความสำคัญต่องานในหน้าที่ส่งมอบงานตรงเวลาและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    1. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพ อย่างน้อย 6 เดือน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด
    2. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องมีใบรับรองผลงาน เช่น ใบรับรองจากสถานศึกษา หรือใบรับรองการผ่านงาน เช่น ใบรับรองจากสถานประกอบการ หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบผ่านการอบรม ใบประกาศเกียรติคุณ โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงาน
    3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนนจะต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

    บุคคลในอาชีพขนส่งสินค้าทางถนน เช่น พนักงานตรวจนับและตรวจสอบสินค้า พนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ taller clerk พนักงานควบคุมขนส่ง และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วางแผนขนส่ง เป็นต้น
    8332   ผู้ขับรถบรรทุกขนาดใหญ่
    9329   คนงานด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
    9331   คนงานขับเคลื่อนยานพาหนะโดยใช้มือหรือเท้า
    9621   พนักงานรับส่งข่าวสาร หีบห่อสิ่งของและสัมภาระ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-TRM-3-017ZB รับสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน
LOG-TRM-3-018ZB ส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน
LOG-TRM-3-019ZB ดำเนินการขนส่งสินค้าทางถนน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0169-A : บริษัท วี-เว็ลธ์ จำกัด โดย สถาบันวิชาการวี-เซิร์ฟ
CB-0369-A : มหาวิทยาลัยธุกิจบัณฑิตย์
CB-0006-A : สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย

ยินดีต้อนรับ