คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อาชีพนักบูรณาการระบบการผลิต ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อาชีพนักบูรณาการระบบการผลิต ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการวางแผน ออกแบบ ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาการออกแบบและประสานรวมระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบทางกล เพื่อสร้างกระบวนการผลิตที่ลดความสูญเปล่าและเพิ่มผลิตภาพการผลิต รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงานตอบสนองความต้องการและการตัดสินใจลงทุนของไลน์การผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ
1.1 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง และ
1.2 มีประสบการณ์ในการทำงาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
1.3 ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อาชีพนักบูรณาการระบบการผลิต ระดับ 5 หรือ
1.4 ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติอาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 5 หรือ
1.5 ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อาชีพช่างเทคนิคระบบหุ่นยนต์ ระดับ 5 หรือ
1.6 ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและประสานรวมระบบไฟฟ้า
ระบบสื่อสาร ระบบทางกลของไลน์การผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติ ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
2) เกณฑ์การประเมิน
2.1 ผ่านการประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักบูรณาการระบบการผลิต ระดับ 6
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

หากไม่ผ่านการประเมิน สามารถขอเข้ารับการประเมินใหม่ได้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่เข้ารับการประเมิน

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RAC-ZZZ-6-066ZB วางแผนออกแบบและประสานรวมระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบทางกลของไลน์การผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติ
RAC-ZZZ-6-067ZB ออกแบบและประสานรวมระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบทางกลของไลน์การผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติ
RAC-ZZZ-6-068ZB ตรวจสอบการออกแบบและประสานรวมระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบทางกลของไลน์การผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติ
RAC-ZZZ-6-069ZB ปรับปรุงแก้ไขการออกแบบและประสานรวมระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบทางกลของไลน์การผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติ
RAC-ZZZ-6-070ZB รายงานการออกแบบและประสานรวมระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบทางกลของไลน์การผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0256-A : สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
CB-0020-A : สถาบันไทย-เยอรมัน

ยินดีต้อนรับ