หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบการออกแบบและประสานรวมระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบทางกลของไลน์การผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติ

สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RAC-ZZZ-6-068ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบการออกแบบและประสานรวมระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบทางกลของไลน์การผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติ

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

1349 ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการวิศวกรรม6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้กล่าวถึง การตรวจสอบการออกแบบและประสานรวมระบบไฟฟ้าของไลน์การผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติ โดยทดสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ภาคสนามตามข้อกำหนดการออกแบบเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการใช้งานอุปกรณ์ที่ถูกต้องตามแบบด้วยการอ่านแบบ การใช้เครื่องมือวัดและทดสอบระบบ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนเริ่มทำงานระบบ ขั้นตอนหยุดการทำงานแบบฉุกเฉินและแบบทั่วไปจากแบบที่กำหนด

การตรวจสอบการออกแบบและประสานรวมระบบสื่อสารของไลน์การผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติ โดยทดสอบระบบสื่อสารและอุปกรณ์ภาคสนามตามข้อกำหนดการออกแบบ ด้วยการอ่านแบบในงานระบบ และใช้เครื่องมือวัด-ทดสอบ รวมถึงการทดสอบองค์ประกอบด้านความปลอดภัย โดยการกำหนดขั้นตอนทดสอบ เขียนแผนการวัด-ทดสอบ และวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุจากงานติดตั้งระบบสื่อสารในไลน์การผลิต

การตรวจสอบการออกแบบและประสานรวมระบบทางกลของไลน์การผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติ โดยทดสอบระบบและอุปกรณ์ภาคสนามตามข้อกำหนดการออกแบบ ด้วยการอ่านแบบงาน ใช้เครื่องมือวัดและทดสอบ รวมถึงการทดสอบองค์ประกอบด้านความปลอดภัย โดยการทำแผนทดสอบ กำหนดขั้นตอนทดสอบ เขียนแผนการวัด - ทดสอบ และวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุจากงานติดตั้ง
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักบูรณาการระบบการผลิต (Systems Integrator)


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
SI04131 ทดสอบระบบไฟฟ้าของไลน์การผลิตและอุปกรณ์ภาคสนามตามข้อกำหนดการออกแบบเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการใช้งานอุปกรณ์ที่ถูกต้องตามแบบ 1.1 อ่านแบบในงานระบบไฟฟ้าของไลน์การผลิตได้ SI04131.01
SI04131 ทดสอบระบบไฟฟ้าของไลน์การผลิตและอุปกรณ์ภาคสนามตามข้อกำหนดการออกแบบเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการใช้งานอุปกรณ์ที่ถูกต้องตามแบบ 1.2 กำหนดขั้นตอนการใช้เครื่องมือวัดและทดสอบระบบไฟฟ้าของไลน์ การผลิตได้ SI04131.02
SI04132 ทดสอบองค์ประกอบด้านความปลอดภัยและระบบไฟฟ้าของโรงงานผลิตโดยการทำแผนทดสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบความปลอดภัยทำงานตามที่ออกแบบ 1.1 กำหนดขั้นตอนเริ่มทำงานระบบไฟฟ้าไลน์การผลิตตามที่แบบกำหนด SI04132.01
SI04132 ทดสอบองค์ประกอบด้านความปลอดภัยและระบบไฟฟ้าของโรงงานผลิตโดยการทำแผนทดสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบความปลอดภัยทำงานตามที่ออกแบบ 1.2 กำหนดขั้นตอนหยุดการทำงานระบบไฟฟ้าไลน์การผลิตแบบฉุกเฉินได้จากแบบที่กำหนด SI04132.02
SI04132 ทดสอบองค์ประกอบด้านความปลอดภัยและระบบไฟฟ้าของโรงงานผลิตโดยการทำแผนทดสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบความปลอดภัยทำงานตามที่ออกแบบ 1.3 กำหนดขั้นตอนหยุดการทำงานระบบไฟฟ้าไลน์การผลิตแบบทั่วไปจากแบบที่กำหนด SI04132.03
SI04133 ทดสอบระบบสื่อสารของไลน์การผลิตและอุปกรณ์ภาคสนามตามข้อกำหนดการออกแบบเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการใช้งานอุปกรณ์ที่ถูกต้องตามแบบ 1.1 อ่านแบบในงานระบบสื่อสารของไลน์การผลิตได้ SI04133.01
SI04133 ทดสอบระบบสื่อสารของไลน์การผลิตและอุปกรณ์ภาคสนามตามข้อกำหนดการออกแบบเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการใช้งานอุปกรณ์ที่ถูกต้องตามแบบ 1.2 ใช้เครื่องมือวัดและทดสอบระบบสื่อสารของไลน์การผลิตได้ SI04133.02
SI04134 ทดสอบองค์ประกอบด้านความปลอดภัยและระบบสื่อสารของไลน์การผลิตโดยการทำแผนทดสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบความปลอดภัยทำงานตามที่ออกแบบ 1.1 กำหนดขั้นตอนทดสอบระบบสื่อสารในไลน์การผลิตได้ตามที่แบบกำหนด SI04134.01
SI04134 ทดสอบองค์ประกอบด้านความปลอดภัยและระบบสื่อสารของไลน์การผลิตโดยการทำแผนทดสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบความปลอดภัยทำงานตามที่ออกแบบ 1.2 เขียนแผนการวัดและทดสอบระบบสื่อสารของไลน์การผลิตได้ SI04134.02
SI04135 ทดสอบระบบทางกลของไลน์การผลิตและอุปกรณ์ภาคสนามตามข้อกำหนดการออกแบบเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการใช้งานอุปกรณ์ที่ถูกต้องตามแบบ 1.1 อ่านแบบในงานระบบทางกลของไลน์การผลิตได้ SI04135.01
SI04135 ทดสอบระบบทางกลของไลน์การผลิตและอุปกรณ์ภาคสนามตามข้อกำหนดการออกแบบเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการใช้งานอุปกรณ์ที่ถูกต้องตามแบบ 1.2 ใช้เครื่องมือวัดและทดสอบระบบทางกลของไลน์การผลิตได้ SI04135.02
SI04136 ทดสอบองค์ประกอบด้านความปลอดภัยและระบบทางกลของไลน์การผลิตโดยการทำแผนทดสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบความปลอดภัยทำงานตามที่ออกแบบ 1.1 กำหนดขั้นตอนทดสอบทางกลได้ตามที่แบบกำหนด SI04136.01
SI04136 ทดสอบองค์ประกอบด้านความปลอดภัยและระบบทางกลของไลน์การผลิตโดยการทำแผนทดสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบความปลอดภัยทำงานตามที่ออกแบบ 1.2 กำหนดขั้นตอนหยุดการทำงานระบบทางกลไลน์การผลิตแบบฉุกเฉินได้จากแบบที่กำหนด SI04136.02
SI04136 ทดสอบองค์ประกอบด้านความปลอดภัยและระบบทางกลของไลน์การผลิตโดยการทำแผนทดสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบความปลอดภัยทำงานตามที่ออกแบบ 1.3 เขียนมาตรการป้องกันอุบัติเหตุจากงานติดตั้งระบบทางกลในไลน์ การผลิต SI04136.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) การวางแผน

2) การประเมิน

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) แบบและวงจรไฟฟ้า

2) การติดตั้งระบบไฟฟ้า

3) การใช้เครื่องมือวัดและทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

4) การใช้เครื่องมือวัดและทดสอบอุปกรณ์ระบบสื่อสารในไลน์การผลิต

5) การใช้เครื่องมือวัดและทดสอบอุปกรณ์ระบบทางกลในไลน์การผลิต

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1) แบบฟอร์มบันทึกภาระงาน

2) ใบบันทึกผลการปฏิบัติงาน

3) ใบรับรองผลงานจากผู้ประกอบการ

4) ใบรับรองการผ่านงาน

5) แฟ้มสะสมผลงาน

6) แบบบันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1) เอกสารผลการประเมินจากการสอบข้อเขียน

2) เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการฝึกอบรม

3) เอกสารการจัดทำคู่มือหรือรายงานโครงการ

4) เอกสารการสอนงาน

5) หรือเอกสารรับรองอื่นๆที่ออกจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

1) เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้โดยมุ่งเน้นความเกี่ยวข้องกับงานการออกแบบและบริหารจัดการโครงการประสานกระบวนการผลิตอัตโนมัติ โดยขอบเขตครอบคลุม ไลน์การผลิตตลอดกระบวนการ

2) กระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ คือ การใช้งานอุปกรณ์ เครื่องจักร และระบบควบคุมร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศทำงานบูรณาการร่วมกันเป็นกระบวนการในทั้งสามส่วนคือ ปัจจัยนำเข้า (Input), กระบวนการแปลงสภาพ (Conversion Process) และผลผลิต (Output) เพื่อลดการใช้ทรัพยากรมนุษย์ในการปฏิบัติงานด้านการผลิตสินค้าและบริการ

(ง) วิธีการประเมิน

1) ข้อสอบข้อเขีียน

2) การสาธิตการปฏิบัติงาน

3) แฟ้มสะสมผลงาน

4) การสัมภาษณ์

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ไม่ระบุ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบข้อเขียน

2. การสาธิตการปฏิบัติงาน

3. แฟ้มสะสมผลงาน

4. การสัมภาษณ์

5. การนำเสนอ

 ยินดีต้อนรับ