หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนออกแบบและประสานรวมระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบทางกลของไลน์การผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติ

สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RAC-ZZZ-6-066ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนออกแบบและประสานรวมระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบทางกลของไลน์การผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติ

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

1349 ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการวิศวกรรม6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้กล่าวถึง การวางแผนออกแบบและประสานรวมระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบทางกลของไลน์การผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติ โดยกำหนดฟังค์ชั่นการทำงาน ขั้นตอนการติดตั้งของระบบไฟฟ้าควบคุมที่สนองตอบความต้องการของงานออโตเมชั่นในระบบ รวมถึงเงื่อนไขอุปกรณ์ป้องกันและมาตรการความปลอดภัยในการทำงานติดตั้งในระบบไฟฟ้าในไลน์การผลิต


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักบูรณาการระบบการผลิต (Systems Integrator)


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
SI04111 วิเคราะห์เงื่อนไขความปลอดภัยระบบไฟฟ้าในไลน์การผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติเพื่อทำข้อกำหนดการออกแบบและประสานระบบ 1.1 กำหนดฟังค์ชั่นการทำงานของระบบไฟฟ้าควบคุมที่สนองตอบความต้องการของงานออโตเมชั่นในระบบไฟฟ้าในไลน์การผลิต SI04111.01
SI04111 วิเคราะห์เงื่อนไขความปลอดภัยระบบไฟฟ้าในไลน์การผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติเพื่อทำข้อกำหนดการออกแบบและประสานระบบ 1.2 กำหนดเงื่อนไขอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังในไลน์การผลิต SI04111.02
SI04112 วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานประสานระบบไฟฟ้าของไลน์การผลิตเพื่อจัดทำข้อกำหนดงานประสานระบบไฟฟ้าไลน์ การผลิต 1.1 กำหนดขั้นตอนการทำงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในไลน์การผลิต SI04112.01
SI04112 วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานประสานระบบไฟฟ้าของไลน์การผลิตเพื่อจัดทำข้อกำหนดงานประสานระบบไฟฟ้าไลน์ การผลิต 1.2 กำหนดมาตรการความปลอดภัยในการทำงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในไลน์การผลิต SI04112.02
SI04113 วิเคราะห์เกณฑ์การออกแบบระบบสื่อสารในไลน์ การผลิต ที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติเพื่อทำข้อกำหนดการออกแบบและประสานระบบ 1.1 บอกขั้นตอนการทำงานของระบบสื่อสารในไลน์การผลิต SI04113.01
SI04113 วิเคราะห์เกณฑ์การออกแบบระบบสื่อสารในไลน์ การผลิต ที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติเพื่อทำข้อกำหนดการออกแบบและประสานระบบ 1.2 กำหนดเงื่อนไขการเข้าถึงและใช้งานให้แก่ระบบสื่อสารในไลน์การผลิต SI04113.02
SI04114 วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานประสานระบบสื่อสารของไลน์การผลิตเพื่อจัดทำข้อกำหนดงานประสานระบบสื่อสารไลน์การผลิต 1.1 กำหนดขั้นตอนการทำงานติดตั้งระบบสื่อสารในไลน์การผลิตได้ SI04114.01
SI04114 วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานประสานระบบสื่อสารของไลน์การผลิตเพื่อจัดทำข้อกำหนดงานประสานระบบสื่อสารไลน์การผลิต 1.2 กำหนดมาตรการความปลอดภัยในสื่อสารในไลน์การผลิตได้ SI04114.02
SI04115 วิเคราะห์เกณฑ์การออกแบบระบบทางกลในไลน์การผลิตเพื่อจัดทำข้อกำหนดการออกแบบระบบทางกลในไลน์ การผลิต 1.1 กำหนดฟังค์ชั่นการทำงานระบบทางกลที่สนองตอบความต้องการของงานออโตเมชั่นในระบบทางกลไลน์การผลิตได้ SI04115.01
SI04115 วิเคราะห์เกณฑ์การออกแบบระบบทางกลในไลน์การผลิตเพื่อจัดทำข้อกำหนดการออกแบบระบบทางกลในไลน์ การผลิต 1.2 กำหนดเงื่อนไขอุปกรณ์ป้องกันระบบทางกลในไลน์การผลิตได้ SI04115.02
SI04116 วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานประสานระบบทางกลในไลน์การผลิตเพื่อจัดทำข้อกำหนดงานประสานระบบทางกลในไลน์การผลิต 1.1 กำหนดขั้นตอนการทำงานติดตั้งระบบทางกลในไลน์การผลิตได้ SI04116.01
SI04116 วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานประสานระบบทางกลในไลน์การผลิตเพื่อจัดทำข้อกำหนดงานประสานระบบทางกลในไลน์การผลิต 1.2 กำหนดมาตรการความปลอดภัยในการทำงานติดตั้งระบบทางกลในไลน์การผลิตได้ SI04116.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) การวิเคราะห์

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) อุปกรณ์ไฟฟ้าและการทำงาน

2) การสื่อสารในไลน์การผลิตและการทำงาน

3) ระบบทางกลในไลน์การผลิต และการทำงาน

4) ระบบ ลีน

5) ระบบ TPM

6) Single line Diagram

7) Power line Diagram

8) ความปลอดภัยในการใช้งานอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า

9) ความปลอดภัยในการใช้งานอุปกรณ์ในสื่อสารในไลน์ การผลิต

10) ความปลอดภัยในการใช้งานอุปกรณ์ในทางกล ในไลน์การผลิต

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1) แบบฟอร์มบันทึกภาระงาน

2) ใบบันทึกผลการปฏิบัติงาน

3) ใบรับรองผลงานจากผู้ประกอบการ

4) ใบรับรองการผ่านงาน

5) แฟ้มสะสมผลงาน

6) แบบบันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1) เอกสารผลการประเมินจากการสอบข้อเขียน

2) เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการฝึกอบรม

3) เอกสารการจัดทำคู่มือหรือรายงานโครงการ

4) เอกสารการสอนงาน

5) หรือเอกสารรับรองอื่นๆที่ออกจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

1) เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ โดยมุ่งเน้นความเกี่ยวข้องกับงานการออกแบบและบริหารจัดการโครงการประสานกระบวนการผลิตอัตโนมัติ โดยขอบเขตครอบคลุมไลน์การผลิตตลอดกระบวนการ

2) กระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ คือ การใช้งานอุปกรณ์ เครื่องจักร และระบบควบคุมร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศทำงานบูรณาการร่วมกันเป็นกระบวนการในทั้งสามส่วนคือ ปัจจัยนำเข้า (Input), กระบวนการแปลงสภาพ (Conversion Process) และผลผลิต (Output) เพื่อลดการใช้ทรัพยากรมนุษย์ในการปฏิบัติงานด้านการผลิตสินค้าและบริการ

(ง) วิธีการประเมิน

1. ข้อสอบข้อเขียน

2. การสาธิตการปฏิบัติงาน

3. แฟ้มสะสมผลงาน

4. การสัมภาษณ์

5. การนำเสนอ

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ไม่ระบุ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบข้อเขียน

2. การสาธิตการปฏิบัติงาน

3. แฟ้มสะสมผลงาน

4. การสัมภาษณ์

5. การนำเสนอ

 ยินดีต้อนรับ