หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปรับปรุงแก้ไขการออกแบบและประสานรวมระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบทางกลของไลน์การผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติ

สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RAC-ZZZ-6-069ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปรับปรุงแก้ไขการออกแบบและประสานรวมระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบทางกลของไลน์การผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติ

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

1349 ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการวิศวกรรม6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้กล่าวถึง การปรับปรุงแก้ไขการออกแบบและประสานรวมระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร และระบบทางกลของไลน์การผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติภายใต้ข้อกำหนดการออกแบบ เมื่อพบปัญหาในการจัดซื้อจัดหาและติดตั้ง โดยเปรียบเทียบอุปกรณ์ไฟฟ้าจากแบบที่กำหนดเพื่อกำหนดอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า แก้ไขวงจรไฟฟ้าของไลน์การผลิตด้วยการทำงานของระบบมีหน้าที่การทำงานเหมือนเดิม และเขียนรายการเปรียบเทียบอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ รวมถึงข้อขัดข้อง (Troubleshooting) ในการประสานรวมระบบ วิเคราะห์ หาสาเหตุข้อบกพร่อง และกำหนดขั้นตอนการทดสอบเพื่อหาสาเหตุ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักบูรณาการระบบการผลิต (Systems Integrator)


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
SI04141 แก้ไของค์ประกอบระบบไฟฟ้าภายใต้ข้อกำหนดการออกแบบ เมื่อพบปัญหาในการจัดซื้อจัดหาและติดตั้ง 1.1 เปรียบเทียบอุปกรณ์ไฟฟ้าจากแบบที่กำหนดเพื่อกำหนดอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าได้ SI04141.01
SI04141 แก้ไของค์ประกอบระบบไฟฟ้าภายใต้ข้อกำหนดการออกแบบ เมื่อพบปัญหาในการจัดซื้อจัดหาและติดตั้ง 1.2 แก้ไขวงจรไฟฟ้าของไลน์การผลิตโดยที่การทำงานของระบบมีหน้าที่การทำงานเหมือนเดิมได้ SI04141.02
SI04141 แก้ไของค์ประกอบระบบไฟฟ้าภายใต้ข้อกำหนดการออกแบบ เมื่อพบปัญหาในการจัดซื้อจัดหาและติดตั้ง 1.3 เขียนรายการเปรียบเทียบอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ SI04141.03
SI04142 แก้ไขข้อขัดข้อง (Troubleshooting) ในการประสานรวมระบบไฟฟ้าไลน์การผลิต 1.1 วิเคราะห์และหาสาเหตุข้อบกพร่องระบบไฟฟ้าไลน์การผลิตได้อย่างเป็นระบบ SI04142.01
SI04142 แก้ไขข้อขัดข้อง (Troubleshooting) ในการประสานรวมระบบไฟฟ้าไลน์การผลิต 1.2 กำหนดขั้นตอนการทดสอบเพื่อหาสาเหตุในระบบไฟฟ้าไลน์การผลิต ได้ SI04142.02
SI04143 แก้ไของค์ประกอบระบบสื่อสารภายใต้ข้อกำหนดการออกแบบ เมื่อพบปัญหาในการจัดซื้อจัดหาและติดตั้ง 1.1 เปรียบเทียบอุปกรณ์สื่อสารจากแบบที่กำหนดเพื่อกำหนดอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าได้ SI04143.01
SI04143 แก้ไของค์ประกอบระบบสื่อสารภายใต้ข้อกำหนดการออกแบบ เมื่อพบปัญหาในการจัดซื้อจัดหาและติดตั้ง 1.2 แก้ไขระบบสื่อสารของไลน์การผลิตโดยที่การทำงานของระบบมีหน้าที่การทำงานเหมือนเดิมได้ SI04143.02
SI04143 แก้ไของค์ประกอบระบบสื่อสารภายใต้ข้อกำหนดการออกแบบ เมื่อพบปัญหาในการจัดซื้อจัดหาและติดตั้ง 1.3 เขียนรายการเปรียบเทียบอุปกรณ์สื่อสารในไลน์การผลิตได้ SI04143.03
SI04144 แก้ไขข้อขัดข้อง (Troubleshooting) ในการประสานรวมระบบสื่อสารโรงงานผลิต 1.1 วิเคราะห์และหาสาเหตุข้อบกพร่องระบบสื่อสารไลน์การผลิตได้อย่างเป็นระบบ SI04144.01
SI04144 แก้ไขข้อขัดข้อง (Troubleshooting) ในการประสานรวมระบบสื่อสารโรงงานผลิต 1.2 กำหนดขั้นตอนการทดสอบเพื่อหาสาเหตุในระบบสื่อสารไลน์การผลิตได้ SI04144.02
SI04145 แก้ไของค์ประกอบระบบทางกลภายใต้ข้อกำหนดการออกแบบเมื่อพบปัญหาในการจัดซื้อจัดหาและติดตั้ง 1.1 เปรียบเทียบอุปกรณ์ทางกลจากแบบที่กำหนดเพื่อกำหนดอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าได้ SI04145.01
SI04145 แก้ไของค์ประกอบระบบทางกลภายใต้ข้อกำหนดการออกแบบเมื่อพบปัญหาในการจัดซื้อจัดหาและติดตั้ง 1.2 แก้ไขระบบทางกลของไลน์การผลิตโดยที่การทำงานของระบบมีหน้าที่การทำงานเหมือนเดิมได้ SI04145.02
SI04145 แก้ไของค์ประกอบระบบทางกลภายใต้ข้อกำหนดการออกแบบเมื่อพบปัญหาในการจัดซื้อจัดหาและติดตั้ง 1.3 เขียนรายการเปรียบเทียบอุปกรณ์ทางกลได้ SI04145.03
SI04146 แก้ไขข้อขัดข้อง (Troubleshooting) ในการประสานรวมระบบทางกลไลน์การผลิต 1.1 วิเคราะห์และหาสาเหตุข้อบกพร่องระบบทางกลไลน์การผลิตได้อย่างเป็นระบบ SI04146.01
SI04146 แก้ไขข้อขัดข้อง (Troubleshooting) ในการประสานรวมระบบทางกลไลน์การผลิต 1.2 กำหนดขั้นตอนการทดสอบเพื่อหาสาเหตุในระบบทางกลไลน์การผลิตได้ SI04146.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) การใช้เครื่องมือวัดและทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

2) การติดตั้งและเดินสายระบบไฟฟ้ากำลัง

3) การติดตั้งและเดินสายระบบไฟฟ้าควบคุม

4) การใช้เครื่องมือวัดและทดสอบอุปกรณ์สื่อสารในไลน์การผลิต

5) การติดตั้งและเดินสายระบบสื่อสารในไลน์การผลิต

6) การใช้เครื่องมือวัดและทดสอบอุปกรณ์ทางกลในไลน์การผลิต

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1) แบบฟอร์มบันทึกภาระงาน

2) ใบบันทึกผลการปฏิบัติงาน

3) ใบรับรองผลงานจากผู้ประกอบการ

4) ใบรับรองการผ่านงาน

5) แฟ้มสะสมผลงาน

6) แบบบันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1) เอกสารผลการประเมินจากการสอบข้อเขียน

2) เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการฝึกอบรม

3) เอกสารการจัดทำคู่มือหรือรายงานโครงการ

4) เอกสารการสอนงาน

5) หรือเอกสารรับรองอื่นๆที่ออกจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

1) เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้โดยมุ่งเน้นความเกี่ยวข้องกับงานการออกแบบและบริหารจัดการโครงการประสานกระบวนการผลิตอัตโนมัติ โดยขอบเขตครอบคลุมไลน์การผลิตตลอดกระบวนการ

2) กระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ คือ การใช้งานอุปกรณ์ เครื่องจักร และระบบควบคุมร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศทำงานบูรณาการร่วมกันเป็นกระบวนการในทั้งสามส่วนคือ ปัจจัยนำเข้า (Input), กระบวนการแปลงสภาพ (Conversion Process) และผลผลิต (Output) เพื่อลดการใช้ทรัพยากรมนุษย์ในการปฏิบัติงานด้านการผลิตสินค้าและบริการ

(ง) วิธีการประเมิน

1. ข้อสอบข้อเขียน

2. การสาธิตการปฏิบัติงาน

3. แฟ้มสะสมผลงาน

4. การสัมภาษณ์

5. การนำเสนอ

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ไม่ระบุ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบข้อเขียน

2. การสาธิตการปฏิบัติงาน

3. แฟ้มสะสมผลงาน

4. การสัมภาษณ์

5. การนำเสนอ

 ยินดีต้อนรับ