หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบและประสานรวมระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบทางกลของไลน์การผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติ

สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RAC-ZZZ-6-067ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบและประสานรวมระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบทางกลของไลน์การผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติ

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

1349 ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการวิศวกรรม6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้กล่าวถึง การออกแบบและประสานรวมระบบไฟฟ้าของไลน์การผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติ โดยการเลือกและกำหนดขนาดอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง เขียนผังลำดับการควบคุมและผังเวลาของระบบไฟฟ้าควบคุมของไลน์การผลิต รวมทั้งจัดทำแผนงานการประสานรวมระบบไฟฟ้าของไลน์การผลิตสำหรับการดำเนินโครงการ โดยเขียนแผนดำเนินการประสานระบบไฟฟ้าและแผนป้องกันความเสี่ยงของไลน์การผลิต

เลือกและกำหนดขนาดอุปกรณ์ระบบสื่อสาร  รวมทั้งเขียนผังลำดับการควบคุม แผนดำเนินการประสานระบบสื่อสาร และแผนป้องกันความเสี่ยงการเกิดปัญหา

เลือกและกำหนดขนาดอุปกรณ์ทางกลกำลัง และเขียนผังลำดับการควบคุมระบบ รวมทั้งการจัดทำแผนงานการประสานรวม โดยเขียนแผนดำเนินการประสานและแผนป้องกันความเสี่ยงการเกิดปัญหา

 


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักบูรณาการระบบการผลิต (Systems Integrator)


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
SI04121 ออกแบบระบบไฟฟ้าของไลน์การผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติ 1.1 เลือกและกำหนดขนาดอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังของไลน์การผลิตได้ SI04121.01
SI04121 ออกแบบระบบไฟฟ้าของไลน์การผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติ 1.2 เขียนผังลำดับการควบคุมระบบไฟฟ้าควบคุมของไลน์การผลิตได้ SI04121.02
SI04121 ออกแบบระบบไฟฟ้าของไลน์การผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติ 1.3 เขียนผังเวลาการควบคุมระบบไฟฟ้าควบคุมของไลน์การผลิตได้ SI04121.03
SI04122 จัดทำแผนงานการประสานรวมระบบไฟฟ้าของไลน์ การผลิตสำหรับการดำเนินโครงการ 1.1 เขียนแผนดำเนินการประสานระบบไฟฟ้าของไลน์การผลิตได้ SI04122.01
SI04122 จัดทำแผนงานการประสานรวมระบบไฟฟ้าของไลน์ การผลิตสำหรับการดำเนินโครงการ 1.2 เขียนแผนป้องกันความเสี่ยงการเกิดปัญหาดำเนินโครงการได้ SI04122.02
SI04123 ออกแบบระบบสื่อสารของไลน์การผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติ 1.1เลือกและกำหนดขนาดอุปกรณ์ ระบบสื่อสารในไลน์ การผลิตได้ SI04123.01
SI04123 ออกแบบระบบสื่อสารของไลน์การผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติ 1.2เขียนผังลำดับการควบคุม ระบบสื่อสารในไลน์ การผลิตได้ SI04123.02
SI04124 จัดทำแผนงานการประสานรวมระบบสื่อสารของไลน์การผลิต สำหรับการดำเนินโครงการ 1.1 เขียนแผนดำเนินการประสานระบบ สื่อสารในไลน์ การผลิตได้ SI04124.01
SI04124 จัดทำแผนงานการประสานรวมระบบสื่อสารของไลน์การผลิต สำหรับการดำเนินโครงการ 1.2 เขียนแผนป้องกันความเสี่ยงการเกิดปัญหาดำเนินโครงการได้ SI04124.02
SI04125 ออกแบบระบบทางกลของไลน์การใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติ 1.1 เลือกและกำหนดขนาดอุปกรณ์ทางกลกำลังของไลน์ การผลิตได้ SI04125.01
SI04125 ออกแบบระบบทางกลของไลน์การใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติ 1.2 เขียนผังลำดับการควบคุมระบบทางกลควบคุมของไลน์ การผลิตได้ SI04125.02
SI04126 จัดทำแผนงานการประสานรวมระบบทางกลของไลน์การผลิตสำหรับการดำเนินโครงการ 1.1 เขียนแผนดำเนินการประสานระบบทางกล ของไลน์ การผลิตได้ SI04126.01
SI04126 จัดทำแผนงานการประสานรวมระบบทางกลของไลน์การผลิตสำหรับการดำเนินโครงการ 1.2 เขียนแผนป้องกันความเสี่ยงการเกิดปัญหาดำเนินโครงการได้ SI04126.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) การออกแบบ

2) การวางแผนงาน

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) แบบและวงจรไฟฟ้า

2) การติดตั้งระบบไฟฟ้า

3) แบบและวงจร ระบบสื่อสารในไลน์การผลิต

4) แบบ และระบบทางกลในไลน์การผลิต

5) การบริหารโครงการ

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1) แบบฟอร์มบันทึกภาระงาน

2) ใบบันทึกผลการปฏิบัติงาน

3) ใบรับรองผลงานจากผู้ประกอบการ

4) ใบรับรองการผ่านงาน

5) แฟ้มสะสมผลงาน

6) แบบบันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1) เอกสารผลการประเมินจากการสอบข้อเขียน

2) เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการฝึกอบรม

3) เอกสารการจัดทำคู่มือหรือรายงานโครงการ

4) เอกสารการสอนงาน

5) หรือเอกสารรับรองอื่นๆที่ออกจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

1) เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ โดยมุ่งเน้นความเกี่ยวข้องกับงานการออกแบบและบริหารจัดการโครงการประสานกระบวนการผลิตอัตโนมัติ โดยขอบเขตครอบคลุมไลน์การผลิตตลอดกระบวนการ

2) กระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ คือ การใช้งานอุปกรณ์ เครื่องจักร และระบบควบคุมร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศทำงานบูรณาการร่วมกันเป็นกระบวนการในทั้งสามส่วนคือ ปัจจัยนำเข้า (Input), กระบวนการแปลงสภาพ (Conversion Process) และผลผลิต (Output) เพื่อลดการใช้ทรัพยากรมนุษย์ในการปฏิบัติงานด้านการผลิตสินค้าและบริการ

(ง) วิธีการประเมิน

1. ข้อสอบข้อเขียน

2. การสาธิตการปฏิบัติงาน

3. แฟ้มสะสมผลงาน

4. การสัมภาษณ์

5. การนำเสนอ

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ไม่ระบุ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบข้อเขียน

2. การสาธิตการปฏิบัติงาน

3. แฟ้มสะสมผลงาน

4. การสัมภาษณ์

5. การนำเสนอ

 ยินดีต้อนรับ