หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

รายงานการออกแบบและประสานรวมระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบทางกลของไลน์การผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติ

สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RAC-ZZZ-6-070ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ รายงานการออกแบบและประสานรวมระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบทางกลของไลน์การผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติ

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

1349 ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการวิศวกรรม6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้กล่าวถึง การรายงานการออกแบบและประสานรวมระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร และระบบทางกลของไลน์การผลิตที่ใช้งานระบบการผลิตอัตโนมัติ โดยจัดทำรายงานข้อกำหนดและเอกสารเกี่ยวกับอุปกรณ์ของระบบเพื่อกระบวนการจัดซื้อ การเขียนรายการสั่งซื้อ ข้อกำหนดคุณสมบัติในการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงคู่มือการฝึกอบรมและการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าไลน์การผลิต เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นแก่ลูกค้าและผู้ใช้ปลายทาง


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักบูรณาการระบบการผลิต (Systems Integrator)


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
SI04151 จัดทำข้อกำหนดและเอกสารเกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าของไลน์การผลิตเพื่อกระบวนการจัดซื้อ 1.1 เขียนรายการสั่งซื้ออุปกรณ์ระบบไฟฟ้า SI04151.01
SI04151 จัดทำข้อกำหนดและเอกสารเกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าของไลน์การผลิตเพื่อกระบวนการจัดซื้อ 1.2 เขียนข้อกำหนดคุณสมบัติในการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า SI04151.02
SI04152 จัดทำเอกสารและคู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าของไลน์การผลิตเพื่อถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นแก่ลูกค้าและผู้ใช้ปลายทาง 1.1 จัดทำคู่มือการฝึกอบรมการใช้งานระบบไฟฟ้าไลน์การผลิตได้ SI04152.01
SI04152 จัดทำเอกสารและคู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าของไลน์การผลิตเพื่อถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นแก่ลูกค้าและผู้ใช้ปลายทาง 1.2 จัดทำคู่มือการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าไลน์การผลิตได้ SI04152.02
SI04152 จัดทำเอกสารและคู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าของไลน์การผลิตเพื่อถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นแก่ลูกค้าและผู้ใช้ปลายทาง 1.3 ถ่ายทอดการติดตั้งระบบไฟฟ้าของไลน์การผลิตได้ SI04152.03
SI04153 จัดทำข้อกำหนดและเอกสารเกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบสื่อสารของไลน์การผลิตเพื่อกระบวนการจัดซื้อ 1.1 เขียนรายการสั่งซื้ออุปกรณ์ระบบสื่อสาร SI04153.01
SI04153 จัดทำข้อกำหนดและเอกสารเกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบสื่อสารของไลน์การผลิตเพื่อกระบวนการจัดซื้อ 1.2 เขียนข้อกำหนดคุณสมบัติในการทำงานของอุปกรณ์สื่อสารได้ครบถ้วน SI04153.02
SI04154 จัดทำเอกสารและคู่มือการติดตั้งระบบสื่อสารของไลน์การผลิตเพื่อถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นแก่ลูกค้าและผู้ใช้ปลายทาง 1.1 จัดทำคู่มือการฝึกอบรมการใช้งานระบบสื่อสารไลน์การผลิตได้ SI04154.01
SI04154 จัดทำเอกสารและคู่มือการติดตั้งระบบสื่อสารของไลน์การผลิตเพื่อถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นแก่ลูกค้าและผู้ใช้ปลายทาง 1.2 จัดทำคู่มือการบำรุงรักษาระบบสื่อสารไลน์การผลิตได้ SI04154.02
SI04154 จัดทำเอกสารและคู่มือการติดตั้งระบบสื่อสารของไลน์การผลิตเพื่อถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นแก่ลูกค้าและผู้ใช้ปลายทาง 1.3 ถ่ายทอดการติดตั้งระบบสื่อสารของไลน์การผลิตได้ SI04154.03
SI04155 จัดทำข้อกำหนดและเอกสารเกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบทางกลของไลน์การผลิตเพื่อกระบวนการจัดซื้อ 1.1 เขียนรายการสั่งซื้ออุปกรณ์ระบบทางกล SI04155.01
SI04155 จัดทำข้อกำหนดและเอกสารเกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบทางกลของไลน์การผลิตเพื่อกระบวนการจัดซื้อ 1.2 เขียนข้อกำหนดคุณสมบัติในการทำงานของอุปกรณ์ทางกลได้ครบถ้วน SI04155.02
SI04156 จัดทำเอกสารและคู่มือการติดตั้งระบบทางกลของไลน์การผลิตเพื่อถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นแก่ลูกค้าและผู้ใช้ปลายทาง 1.1 จัดทำคู่มือการฝึกอบรมการใช้งานระบบทางกลไลน์การผลิตได้ SI04156.01
SI04156 จัดทำเอกสารและคู่มือการติดตั้งระบบทางกลของไลน์การผลิตเพื่อถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นแก่ลูกค้าและผู้ใช้ปลายทาง 1.2 จัดทำคู่มือการบำรุงรักษาระบบทางกลไลน์การผลิตได้ SI04156.02
SI04156 จัดทำเอกสารและคู่มือการติดตั้งระบบทางกลของไลน์การผลิตเพื่อถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นแก่ลูกค้าและผู้ใช้ปลายทาง 1.3 ถ่ายทอดการติดตั้งระบบทางกลของไลน์การผลิตได้ SI04156.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) การคิดอย่างเป็นระบบ

2) การวางแผน

3) การประเมิน

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) อุปกรณ์ไฟฟ้า

2) การติดตั้งและเดินสายระบบไฟฟ้ากำลัง

3) การติดตั้งและเดินสายระบบไฟฟ้าควบคุม

4) การติดตั้งและเดินสายระบบ สื่อสารในไลน์การผลิต

5) การติดตั้งระบบทางกลในไลน์การผลิต

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1) แบบฟอร์มบันทึกภาระงาน

2) ใบบันทึกผลการปฏิบัติงาน

3) ใบรับรองผลงานจากผู้ประกอบการ

4) ใบรับรองการผ่านงาน

5) แฟ้มสะสมผลงาน

6) แบบบันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1) เอกสารผลการประเมินจากการสอบข้อเขียน

2) เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการฝึกอบรม

3) เอกสารการจัดทำคู่มือหรือรายงานโครงการ

4) เอกสารการสอนงาน

5) หรือเอกสารรับรองอื่นๆที่ออกจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

1) เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้โดยมุ่งเน้นความเกี่ยวข้องกับงานการออกแบบและบริหารจัดการโครงการประสานกระบวนการผลิตอัตโนมัติ โดยขอบเขตครอบคลุมไลน์การผลิตตลอดกระบวนการ

2) กระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ คือ การใช้งานอุปกรณ์ เครื่องจักร และระบบควบคุมร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศทำงานบูรณาการร่วมกันเป็นกระบวนการในทั้งสามส่วนคือ ปัจจัยนำเข้า (Input), กระบวนการแปลงสภาพ (Conversion Process) และผลผลิต (Output) เพื่อลดการใช้ทรัพยากรมนุษย์ในการปฏิบัติงานด้านการผลิตสินค้าและบริการ

(ง) วิธีการประเมิน

1. ข้อสอบข้อเขียน

2. การสาธิตการปฏิบัติงาน

3. แฟ้มสะสมผลงาน

4. การสัมภาษณ์

5. การนำเสนอ

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ไม่ระบุ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบข้อเขียน

2. การสาธิตการปฏิบัติงาน

3. แฟ้มสะสมผลงาน

4. การสัมภาษณ์

5. การนำเสนอ

 

 ยินดีต้อนรับ