คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างริก (Key Rig) ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างริก (Key Rig) ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้ที่มีทักษะทางความคิด และปฏิบัติที่หลากหลาย ครอบคลุมการปฏิบัติงาน  หาข้อสรุป และการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎี และเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง โดยสามารถตรวจสอบสถานที่ถ่ายทำ (Technical Scout) เพื่อการออกแบบงานริก (Rig) เตรียมข้อมูลเพื่อการออกแบบการใช้งาน ออกแบบการใช้งานอุปกรณ์ริก (Rig) สามารถควบคุมงานแผนกริก (Rig) ทั้งประสานงานกับแผนกริก (Rig)  และแผนกอื่นที่เกี่ยวข้อง และควบคุมการทำงานเมื่อเกิดปัญหา รวมถึงกำหนดแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกริก (Rig)

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างริก (Key Rig) ระดับ 5
                    1.1 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง Best Boy Rig อย่างน้อย 120 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีประสบการณ์ในตำแหน่ง Key Rig อย่างน้อย 90 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับการศึกษาภาคบังคับ หรือ
                    1.2 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง Key Rig ไม่น้อยกว่า 120 วัน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมี Show Reel หรือแฟ้มสะสมผลงานที่ผ่านการรับรองจากผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้กำกับภาพ ระดับ 7 หรือ อาชีพช่างริก (Key Rig) ระดับ 5 อย่างน้อย 2 ท่าน และมีวุฒิการ ศึกษาอย่างน้อยระดับการศึกษาภาคบังคับ
          2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างริก (Key Rig) ระดับ 5 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวนทั้งหมด 3 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ซึ่งมีหน้าที่วางแผน บริหารจัดการ และกำหนดนโยบายขององค์กรโดยใช้ทฤษฎี และเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ สามารถออกแบบงานริก (Rig) และควบคุมงานแผนกริก (Rig) ได้แก่ Key Rig เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
-HALA-123A ออกแบบงานริก (Rig)
-AGYL-124A ควบคุมงานแผนกริก (Rig)
-JLYW-125A กำหนดแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกริก (Rig)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ