หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมงานแผนกริก (Rig)

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ -FIM-5-126ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ควบคุมงานแผนกริก (Rig)

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างริก (Key Rig)    

ISCO 26546. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประสานงานกับแผนกอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการใช้อุปกรณ์ริก (Rig) ให้ทีมงานทราบ และแนะนำทีมงานหากมีการปรับเปลี่ยนแผนการทำงาน สามารถควบคุมการทำงานเมื่อเกิดปัญหา รวมทั้งตัดสินใจระงับการทำงานในแผนกริก (Rig) หากจะทำให้เกิดปัญหาร้ายแรง กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา และแจกแจงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้ทีมงานแผนกริก (Rig) รับทราบ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมภาพยนตร์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
1041101

ประสานงานกับแผนกริก (Rig) และแผนกอื่นที่เกี่ยวข้อง

1. ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องในการติดตั้งอุปกรณ์ริก (Rig) ได้ถูกต้องตรงตามสถานการณ์การถ่ายทำในแต่ละฉาก

1041101.01
1041101

ประสานงานกับแผนกริก (Rig) และแผนกอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ประสานงานการเลือกใช้อุปกรณ์ริก (Rig) กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องตามลักษณะการถ่ายทำในแต่ละฉาก

1041101.02
1041102

ควบคุมการทำงานแผนกริก (Rig) เมื่อเกิดปัญหา

1. ระบุปัญหาในการทำงานแผนกริก (Rig) ได้ถูกต้องตามลักษณะงาน

1041102.01
1041102

ควบคุมการทำงานแผนกริก (Rig) เมื่อเกิดปัญหา

2. กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแผนกริก (Rig) และทีมงานที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของกองถ่าย

1041102.02
1041102

ควบคุมการทำงานแผนกริก (Rig) เมื่อเกิดปัญหา

3. ถ่ายทอดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้ทีมงานแผนกริก (Rig) รับทราบได้ถูกต้องตามแนวทางการแก้ไขปัญหาที่กำหนด

1041102.03
1041102

ควบคุมการทำงานแผนกริก (Rig) เมื่อเกิดปัญหา

4. แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานแผนกริก (Rig) ได้ถูกต้องตามแนวทางการแก้ไขปัญหาที่กำหนด

1041102.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

2. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ริก (Rig) ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

3. ความรู้เรื่องการติดตั้งอุปกรณ์ริก (Rig)


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะทางการประสานงานภายในแผนกริก (Rig)

2. ทักษะทางการประสานงานภายนอกแผนกริก (Rig)

3. ทักษะการควบคุมการทำงานแผนกริก (Rig) เมื่อเกิดปัญหา

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้ด้านการวิเคราะห์ปัญหาการปฏิบัติงานของแผนกริก

2. ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดของการถ่ายทำภาพยนตร์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน) Performance Evidence)

     1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง

     2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม หรือ

     2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

     ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการควบคุมงานแผนกริก (Rig) โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

     พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

     ประสานงานภายในแผนกริก และประสานการทำงานของแผนกริกกับแผนกภายนอก และควบคุมการทำงานเมื่อเกิดปัญหา

(ก) คำแนะนำ

     1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์แผนกริก (Rig)  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

     2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับประสานงานภายในแผนกริก และประสาน   การทำงานของแผนกริกกับแผนกภายนอก รวมถึงการควบคุมและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานแผนกริก (Rig) 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน

          1) แฟ้มสะสมผลงาน

18.2 เครื่องมือประเมิน

          1) แฟ้มสะสมผลงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมินยินดีต้อนรับ