หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

กำหนดแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกริก (Rig)

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ -FIM-5-127ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ กำหนดแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกริก (Rig)

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างริก (Key Rig)    

ISCO 26546. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกริก (Rig) วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และกำหนดแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกริก (Rig) รวมทั้งสามารถถ่ายทอดแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกริก (Rig) ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมภาพยนตร์


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
1041201

วางแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกริก (Rig)

1. วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินสำหรับการทำงานของแผนกริก (Rig)
ได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการ ทำงานเพื่อความปลอดภัยที่ กองถ่ายทำกำหนด

1041201.01
1041201

วางแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกริก (Rig)

2. ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างถ่ายทำเพื่อความปลอดภัย ในชีวิต และทรัพย์สินได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการทำงานเพื่อความปลอดภัยที่กองถ่ายทำกำหนด

1041201.02
1041201

วางแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกริก (Rig)

3. กำหนดแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกริก (Rig) ได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการทำงานเพื่อความปลอดภัยที่กองถ่ายทำกำหนด

1041201.03
1041202

ถ่ายทอดแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกริก (Rig)

1. ระบุแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกริก (Rig) ได้ถูกต้องครบถ้วนตามแผนที่กองถ่ายทำกำหนด

1041202.01
1041202

ถ่ายทอดแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกริก (Rig)

2. ชี้แจงแผนการดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องครบถ้วนตามแผนที่กองถ่ายทำกำหนด

1041202.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะทางการวางแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน

2. ทักษะด้านการถ่ายทอดแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน

3. ทักษะด้านการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างถ่ายทำเพื่อความปลอดภัย

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานถ่ายทำภาพยนตร์

2. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน )Performance Evidence)

     1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง

     2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     1. เอกสารรับรองผลการศึกษาหรือผลการอบรม หรือ

     2. เอกสารประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

     ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการกำหนดแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกริก (Rig) โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

     พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

     วางแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกริก (Rig) วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และกำหนดแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกริก (Rig) รวมทั้งถ่ายทอดแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกริก (Rig) ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

(ก) คำแนะนำ

     1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์แผนกริก (Rig)  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

     2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการวางแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกริก (Rig)  

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

     N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน

          1) แฟ้มสะสมผลงาน

18.2 เครื่องมือประเมิน

          1) แฟ้มสะสมผลงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมินยินดีต้อนรับ