คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ ระดับ 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ ระดับ 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานสอบเทียบด้านมิติตามที่กำหนดไว้ สามารถใช้งาน บำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด 2 ประเภท ได้แก่ ไมโครมิเตอร์ และ เวอร์เนียคาลิปเปอร์ และเครื่องมือวัดสภาวะแวดล้อมปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้เข้ารับการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 2. มีประสบการณ์ทำงานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 3. ผ่านการฝึกฝีมือแรงงานหรือฝึกอาชีพ ในสาขาผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมงและมีประสบการณ์จากการฝึกหรือปฏิบัติงานในสาขาที่เกี่ยวของไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง หรือ 4. เป็นผู้ที่จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง และ 5. ผ่านการประเมินหน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ ชั้น 1

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
01D11 ใช้งานเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐาน
01D12 สอบเทียบเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐาน
01A21 ระบบมาตรวิทยาเบื้องต้น
01A22 ปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการที่ดี
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0087-A : บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
CB-0297-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
CB-0316-A : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
CB-0092-A : สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับ