คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานสอบเทียบด้านมิติตามที่กำหนดไว้ความสามารถในการใช้งานบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ (ไมโครมิเตอร์ เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ไฮเกจ ไดอัลเกจ ไดอัลเทสอินดิเคเตอร์) และเครื่องมือวัดสภาวะแวดล้อมปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการสอบเทียบสามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้เข้ารับการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 2. มีประสบการณ์ทำงานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติไม่น้อยกว่า 1 ปี และ ผ่านการฝึกฝีมือแรงงานหรือฝึกอาชีพ ในสาขาผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมงและมีประสบการณ์จากการฝึกหรือปฏิบัติงานในสาขาที่เกี่ยวของไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมงหรือ 4. เป็นผู้ที่จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนี้และ 5. ผ่านการประเมินหน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ ชั้น 2

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
01A21 ระบบมาตรวิทยาเบื้องต้น
01A22 ปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการที่ดี
01D21 ใช้งานเครื่องมือวัดด้านมิติ
01D22 สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติขั้นต้น
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0087-A : บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
CB-0297-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
CB-0092-A : สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับ