คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงานการสอบเทียบด้านมิติมีกระบวนการคิดและ สามารถปฏิบัติงานที่หลากหลาย มีความรู้ความสามารถสอบเทียบเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ จัดทำใบรับรองผลการสอบเทียบสามารถทวนสอบเครื่องมือมาตรฐานและเครื่องมือวัดที่ใช้งานการสอบเทียบด้านมิติสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสอบเทียบด้านมิติแก่ผู้อื่นได้รวมถึงสามารถปฏิบัติตามและเข้าใจข้อกำหนดระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการสอบเทียบตลอดจนแก้ปัญหาที่พบเป็นประจำประยุกต์ใช้ทฤษฎีเครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. มีประสบการณ์ทำงาน หรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ ชั้น 2 ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ ชั้น 2 และ 2. ได้คะแนนรวมในการทดสอบสาขาอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติชั้น3 ไม่ต่ำกว่าร้อยละแปดสิบ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
01A31 ประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด
01A32 ปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
01D31 สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติขั้นกลาง
01D32 จัดทำใบรับรองผลการสอบเทียบด้านมิติ
01D33 ทวนสอบความถูกต้องของมาตรฐานอ้างอิงด้านมิติ
01D34 ให้คำแนะนำการสอบเทียบด้านมิติแก่ผู้รับบริการ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0087-A : บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
CB-0092-A : สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับ